Zapasy ropy naftowej wyraźnie spadają - ropa wciąż w odwrocie

15:41 11 września 2019

Podsumowanie:

  • Zapasy ropy naftowej spadają o 6,91 mln brk
  • Oczekiwano 2,7 mln brk spadku, poprzednio 4,8 mln brk spadku
  • Zapasy benzyny spadają o 0,7 mln brk
  • (oczekiwano -0,8 mln brk; poprzednio: 2,4 mln brk)
  • Zapasy destylatów rosną o 2,7 mln brk (oczekiwano -0,5 mln brk; poprzednio: -2,5 mln brk)
  • Produkcja ropy pozostaje bez zmian na poziomie 12,4 mln brk na dzień
  • Eksport odbija do 3,3 mln brk na dzień z poziomu 3,0 mln brk na dzień

Dzisiejszy raport DOE pokazuje wyraźny spadek zapasów ropy naftowej wraz z redukcją zapasów benzyny. Niemniej ogółem zapasy produktów ropopochodnych wyraźxnie rosną. Co ciekawe implikowany popyt na ropę oraz benzynę rośnie w porównaniu do poprzednich raportów. Widać, że na ropie wciąż widać głównie wpływ raportu OPEC oraz komentarzy OPEC przed posiedzeniem komitetu technicznego, które dają małą nadzieję na pogłębienie cięcia produkcji. 

Zapasy ropy znajdują się w odwrocie, jednak sezonowy dołek może być bardzo blisko. Źródło: Bloomberg, XTB

Zapasy produktów ropopochodnych znajdują się blisko 5 letniej średniej. Teoretycznie jesteśmy w okolicach sezonowego szczytu. Źródło: Bloomberg, XTB

Ropa kontynuuje spadki po publikacji raportu, pomimo wyraźnej redukcji zapasów. Ma to związek z obawami o popyt oraz brakiem nadziei na cięcie podaży. Warto zauważyć, że poziom 57,00 wraz z 100 okresową średnią ruchomą stanowi ważny poziom wsparcia dla cen. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót