Zoom zamierza zebrać 1,5 mld USD z emisji akcji

18:33 12 stycznia 2021

Zoom Video (ZM.US) che wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na usługi wideokonferencji podczas pandemii i zamierza zebrać 1,5 mld poprzez ofertę akcji. W dzisiejszym oświadczeniu spółka podała, że spodziewa się umożliwić zakup akcji klasy A o wartości 225 mln USD po cenie oferty publicznej swojemu partnerowi w tej transakcji, którym jest JPMorgan. W pierwszej reakcji na tę wiadomość mogliśmy obserwować około 6% spadki (przed rozpoczęciem sesji w USA), jednak przecena szybko została wymazana i aktualnie notowania znajdują się w rejonach poziomu odniesienia. W ubiegłym roku akcje spółki wzrosły o 400%, a jej kapitalizacja rynkowa osiągnęła około 100 mld USD, ponieważ pandemia zwiększyła popyt na oprogramowanie do wideokonferencji. Wydaje się, że firma Zoom planuje jak najlepiej wykorzystać ostatni rajd giełdowy i zwiększyć swoje rezerwy gotówkowe.

Akcje Zoom Video (ZM.US) zdołały wymazać spadki  z pre-marketu i aktualnie znajdują się na niewielkim plusie. Patrząc na wykres dzienny, kluczowym wsparciem pozostają okolice poziomu 318.8$, gdzie wypada średnia SMA200 oraz poziom luki cenowej z sierpnia. Jeśli sprzedającym uda się sprowadzić kurs poniżej, ruch spadkowy może przybrać na sile. Kolejne wsparcie wypada przy 276$. Niemniej w przypadku pojawienia się kupujących na wysokości wspominanej średniej, może dojść do ataku na lokalną linię trendu, zaznaczoną przerywaną kreską. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót