Ask price - co to jest cena ask?

Podczas inwestowania na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena kupna jest zawsze wyższa od ceny sprzedaży, a różnica między tymi dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jednocześnie stanowi koszt otwarcia  transakcji na rynku.

Co to jest cena ask?

Cena ask oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję kupna. Inaczej, cenę ask można zdefiniować jako cenę, po której jesteś w stanie kupić instrument finansowy. Należy również pamietać, że przy otwieraniu pozycji długiej, transakcja zostanie otwarta po cenie kupna (ask), a zamknięta po cenie sprzedaży (bid). Z drugiej strony, krótką pozycję otworzy się po cenie sprzedaży (bid), a zamknie po cenie kupna (ask).

Cena Ask - przykład

Jeśli wykres rynku na parze walutowej EURUSD pokazuje 1.18201 / 1.18211 oznacza to, że cena kupna wynosi 1.18211, a cena sprzedaży jest równa 1.18201.

Cena Ask na przykładzie EURUSDDodatkowo należy pamiętać, że cena, jaką widać na wykresie zarówno na platformie transakcyjnej xStation oraz platformie transakcyjnej MT4 jest ceną sprzedaży (bid).

Gdzie mogę sprawdzić cenę kupna na platformie xStation?

Cenę Ask oraz cenę Bid wybranego aktywa można sprawdzić w oknie Market Watch znajdującym się po lewej stronie platformy xStation 5

Cena Ask w oknie Market WatchAby zobaczyć cenę kupna instrumentu na wykresie, należy najpierw wybrać przycisk „widoczne  elementy" w lewej części wykresu, po czym należy wybrać opcję „Ask". Cena powinna pojawić się w oknie wykresu.

Gdzie mogę zobaczyć cenę kupna na platformie MT4?

Cena Ask na platformie MT4Aby zobaczyć cenę kupna, należy najpierw nacisnąć klawisz F8 na klawiaturze. Spowoduje to otwarcie okna właściwości wykresu, w którym należy zaznaczyć opcję „Pokaż Linię Ask" na w menu. Ceny powinny się wówczas pojawić na wykresie.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.