Market Maker

Market Maker, Model biznesowy XTB

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:34:31

Co to jest market maker?

Market maker jest animatorem rynku, który wystawia oferty kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego i jest drugą stroną dla wszystkich zawieranych transakcji. Market maker kwotuje dwie strony rynku (kupno i sprzedaż) z określonym spreadem, który stanowi koszt transakcyjny dla klienta i przychód dla animatora.

Jaki jest model biznesowy przyjęty przez XTB?

Model biznesowy stosowany przez XTB łączy w sobie cechy modelu agencyjnego oraz modelu market maker, w którym Spółka jest stroną transakcji zawieranych i inicjowanych przez klientów. XTB nie angażuje się, sensu stricto, w transakcje realizowane na własny rachunek w oczekiwaniu na zmiany cen lub wartości instrumentów bazowych (tzw. proprietary trading).

Stosowany przez XTB hybrydowy model biznesowy wykorzystuje też model agencyjny. Dla transakcji na instrumentach CFD opartych o waluty, indeksy, towary oraz kryptowaluty XTB zabezpiecza część transakcji z partnerami zewnętrznymi, przestając praktycznie być drugą stroną transakcji (oczywiście z prawnego punktu widzenia nadal jest to XTB). W pełni zautomatyzowany przyjęty w Spółce proces zarządzania ryzykiem ogranicza ekspozycję na zmiany rynkowe oraz zmusza do zabezpieczania pozycji w celu utrzymywania właściwych poziomów wymogów kapitałowych. Dodatkowo, XTB realizuje bezpośrednio na rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu wszystkie transakcje na akcjach i ETFach oraz na instrumentach CFD opartych o te aktywa. XTB nie jest market makerem dla tej klasy instrumentów.

Czy model market makingu jest bezpieczny dla klientów?

Model biznesowy wykorzystywany przez XTB jest całkowicie bezpieczny dla klientów. XTB jest wiarygodnym partnerem dla wszystkich klientów oraz dochowuje należytej staranności we wszystkich aspektach swojej działalności. Wszystkie domy maklerskie regularnie i bardzo drobiazgowo kontrolowane są przez KNF oraz innych regulatorów z rynków na których działają, również pod kątem jakości danych i jakości wykonania zleceń. XTB przeprowadza wewnętrzne audyty, które prowadzone są przez niezależne komórki Spółki, które są dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa transakcji.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,