Meta Trader 4: Alarmy cenowe

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)

Alarmy na MT4 automatycznie informują Cię, gdy dany poziom cenowy, zdefiniowany przez Ciebie własnoręcznie zostanie osiągnięty, bez konieczności śledzenia platformy przez cały dzień. Dowiedz się czym są alarmy cenowe oraz w jaki sposób wykorzystywać je efektywnie w swoim codziennym inwestowaniu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Ustawianie alarmów cenowych

Ustawianie alarmów cenowych na platformie MT4 jest bardzo proste. Wystarczy wybrać zakładkę „Alarmy” w dolnej części okna Terminal, a następnie kliknąć w pustym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Utwórz”.

Pojawi się okno edycji alarmu.

Po otwarciu edytora alarmów możesz ustawić nowy alert na podstawie ceny rynkowej lub na daną godzinę w przyszłości, np. przed publikacją ważnych danych makroekonomicznych. Dodatkowo możesz wybrać czas trwania alarmu poprzez ustawienie daty wygaśnięcia. Po ustawieniu docelowych parametrów, alert pojawi się w zakładce „Alarmy”.

Modyfikacja alarmów

Możesz łatwo zmodyfikować alarm poprzez podwójne kliknięcie na linii informacji o alarmie, wówczas pojawi się okno edycji alarmu:

Alarmy możesz tworzyć również bezpośrednio na wykresie. W celu jego utworzenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pożądanym poziomie i wybrać opcję „Alarm” z menu kontekstowego:

Modyfikacja alarmów na wykresie

Wszystkie alarmy będą wyświetlać się za pomocą czerwonych strzałek na wykresach odpowiednich instrumentów, tak jak jest to przedstawione na poniższym wykresie.

Poziom cenowy alarmu może być modyfikowany bezpośrednio na wykresie, poprzez przytrzymanie i przesunięcie czerwonej strzałki.

Alarmy pomagają w efektywnym zarządzaniu pozycjami oraz planowaniu dnia pracy inwestora.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata