Analiza techniczna - definicje

 • Analiza techniczna
 • Słownik
4 minute(s)
Analiza techniczna wykorzystywana jest przez inwestorów do wyznaczania potencjalnych okazji inwestycyjnych. W tym artykule wyjaśniamy najważniejsze terminy związane z analizą techniczną.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

 

 • Wykres liniowy jest używany do reprezentowania danych w określonym przedziale czasowym i łączy serię punktów danych linią ciągłą. Jest to najbardziej podstawowy rodzaj wykresu, który pokazuje historyczne zachowanie się danego aktywa i najczęściej wykorzystuje do tego wyłącznie ceny zamknięcia.
 • Wykres słupkowy, czasami określany skrótem OHLC (open, high, low, close) - każdy słupek na wykresie przedstawia cenę otwarcia, najwyższą cenę, najniższą cenę i ostatnią cenę (nazywanej często “ceną zamknięcia”) aktywa w danym przedziale czasu.
 • Wykres świecowy (zwany również wykresem świec japońskich) jest popularnym stylem wykresu używanym do opisywania ruchów cenowych danego aktywa. Wywodzi się on od japońskich kupców ryżu, którzy wykorzystywali wykresy świecowe do śledzenia cen i momentum rynkowego na setki lat przed ich spopularyzowaniem w Stanach Zjednoczonych. Każda świeca na wykresie pokazuje cenę otwarcia, cenę maksymalną, cenę minimalną oraz cenę zamknięcia papieru wartościowego. Korpusem świecy jest różnica pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Knoty świecy pokazują z kolei różnicę pomiędzy ceną maksymalną i minimalną oraz cenami otwarcia i zamknięcia.
 • Wsparcie / Opór - poziomy wyznaczone w miejscach, w których cena najprawdopodobniej będzie miała problemy z kontynuacją obecnego trendu, zatrzyma się lub zostanie odbita. Dzieje się tak, ponieważ kupujący (tworzący wsparcie) lub sprzedający (tworzący opór) gromadzą zlecenia na danym poziomie cenowym. Wsparcia znajdują się zawsze poniżej aktualnej ceny i mają szansę zatrzymać spadki, podczas gdy opór buduje się powyżej ceny i może zatrzymać dalszą aprecjację danego aktywa.
 • Trend - ogólny kierunek rynku lub ceny danego aktywa. Trendy mogą być wzrostowe (bycze), które są potwierdzane przez rosnące ceny, spadkowe (niedźwiedzie), których sygnałem są zniżkujące ceny lub boczne (płaskie), które występują, gdy siły popytu i podaży niemal się równoważą. Nie ma określonego, minimalnego przedziału czasu, jaki musi upłynąć by dany kierunek zmiany ceny mógł być uznany za trend, ale ogólnie rzecz biorąc, im dłużej kierunek ten jest utrzymywany, tym bardziej kwalifikuje się on jako trend.
 • Ramy czasowe (Time frame, TF) - przedział czasu, w którym mierzona jest cena. Dla różnych typów wykresów, mierzone są różne wartości ceny. W przypadku świec japońskich bierzemy pod uwagę otwarcie, maksimum, minimum oraz zamknięcie w danym przedziale czasowym, np. w trakcie jednej godziny. Najpopularniejsze interwały czasowe to M1 (1 minuta), M5 (5 minut), M15, M30, H1 (1 godzina), H4, D1 (dzień) oraz W1 (tydzień). Czasami możemy spotkać również inne, mniej popularne interwały czasowe, takie jak H6 (sześć godzin) lub 12H (dwanaście godzin).
 • Formacje cenowe to formacje o pewnej wartości predykcyjnej, które pojawiają się na wykresach instrumentów finansowych. Najbardziej podstawową formacją wykresu jest linia trendu. Inne, najbardziej popularne formacje wykresów obejmują formacje głowy i ramion, podwójne i potrójne szczyty oraz dna, chorągiewki, flagi czy kliny i są wykorzystywane przez wielu traderów ze względu na ich łatwo rozpoznawalny wzór oraz skuteczność.
 • Formacje świecowe to ruch ceny przedstawiony graficznie na wykresie świecowym, który czasami może poprzedzać konkretny ruch na rynku. Możemy rozróżnić formacje bycze (np. młot, gwiazda poranna, objęcie hossy), niedźwiedzie (np. gwiazda wieczorna, wisielec, objęcie bessy). Bycze formacje wskazują, że cena może wzrosnąć w najbliższej przyszłości, podczas gdy formacje niedźwiedzie ostrzegają przed potencjalnym spadkiem ceny. Żadna formacja nie sprawdza się przez cały czas, ponieważ formacje świecowe wskazują jedynie na prawdopodobieństwo reakcji ceny. 
 • Wskaźniki i oscylatory - wskaźnik jest wynikiem obliczeń matematycznych opartych na cenie lub wolumenie danego aktywa i jest on używany do przewidywania ruchów cen w przyszłości. Przykładami wskaźników mogą być średnia krocząca (MA) lub ADX. Z kolei oscylatory to wskaźniki techniczne, które działają poprzez graficzne przedstawienie danych wyjściowych pomiędzy dwoma skrajnymi wartościami i są wykorzystywane do identyfikacji sytuacji wykupienia i wyprzedania rynku. Najbardziej popularnymi oscylatorami są wskaźnik MACD (moving average convergence-divergence) oraz RSI (relative strength index).

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.