Co to jest Volatility - Zmienność?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Zmienność to nieodłączny przyjaciel inwestora. Pozwala generować zarówno zyski, jak i straty. W tym artykule tłumaczymy na przykłądach zjawisko płynności.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Zmienność - definicja

Zmienność odnosi się do ilości niepewności, ryzyka oraz fluktuacji, które występują na rynku oraz przede wszystkim do ilości zmian ceny w danym okresie na rynkach finansowych. Istnieją dwie miary zmienności: historyczna i oczekiwana.

Zmienność na przykładach

W czasie wysokiej zmienności na rynku, ceny mają tendencję do bardzo dynamicznych i gwałtownych zmian w krótkim okresie. Kiedy rynki nie są zmienne lub ‘stałe’, ruchy na rynku i trendy są tworzone dużo bardziej stabilnie. Zmienność może pojawić się na rynku po znaczącym odczycie danych makroekonomicznych lub po nieoczekiwanych wydarzeniach, takich jak katastrofy naturalne lub zdarzenia polityczne.

Bardziej doświadczeni traderzy mają tendencję do inwestowania podczas większej zmienności, próbując otworzyć i zamknąć pozycje w bardzo krótkim czasie.

Volatility - zmienność na EURUSD po publikacji raportu NFP

Wykres powyżej jest świetnym przykładem małej i dużej zmienności. Taka sytuacja zwykle ma miejsce przed publikacją znaczących danych makroekonomicznych, na których odczyt czekają traderzy, niechcący podejmować wcześniej żadnych decyzji. Po odczycie  na rynku pojawia się silny i znaczący ruch, który może rozwinąć się gwałtownie tak jak ten 154-pipsowy ruch na wykresie EURUSD.

Ten konkretny przykład pokazuje sytuację sprzed i po publikacji danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, dobrze znanych inwestorom jako NFP. To bardzo interesujące, że kiedy pierwsza reakcja po odczycie dobiegła końca, rynek stracił swój rozpęd i wrócił do węższej konsolidacji.

Zmienność na indeksie UK100Przykład powyżej pokazuje rezultat referendum w Wielkiej Brytanii, gdzie wykres UK100 spadł o ponad 600 pipsów w mniej niż godzinę! Widać znaczące zwiększenie się awersji do ryzyka w krótkim terminie.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata