Day trading - Co to jest day trading?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
Wielu inwestorów preferuje krótkie, dynamiczne ruchy ceny. W tym artykule tłumaczymy czym jest day trading.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Co to jest day trading?

Day trading jest metodą inwestowania, polegającą na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Większość strategii day tradingowych bazuje się na analizie technicznej

Czy możesz zarabiać poprzez day trading?

Zarabianie poprzez day trading jest możliwe dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej. Oznacza to, że nawet jeżeli cena poruszy się o bardzo małą wartość, można osiągać duży zysk, z drugiej strony dźwignia naraża tradera na większe ryzyko. To powód, dla którego kluczowym elementem do osiągnięcia sukcesu w day tradingu jest zarządzanie ryzykiem.

Jak widać, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe, ponieważ pozwala na odpowiednią ochronę kapitału poprzez ustawienie zleceń obronnych typu stop loss, które ograniczają straty. Zwykle stop loss ustawia się bazując na poziomach wsparcia i oporu.

Oznacza to, że aby osiągać zysk z day tradingu musisz dostosować swoją strategię tak, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z zarządzaniem ryzykiem przy podejmowaniu decyzji - poziom wejścia w transakcje, poziom wyjścia, poziom stop loss i dodatkowo musisz wiedzieć, kiedy publikowane są ważne dane makroekonomiczne.

Dlaczego dane makroekonomiczne są takie ważne?

Znaczące odczyty makroekonomiczne mogą powodować zwiększoną zmienność na rynku, szczególnie wtedy, kiedy dane są znacznie gorsze lub lepsze od oczekiwań - może mieć to ogromny wpływ na otwarte pozycje. W tym czasie inwestor jest narażony na poślizgi cenowe, gdzie poziom stop loss zostanie zrealizowany po cenie rynkowej - może on odbiegać od docelowego miejsca, w którym został ustawiony. Z drugiej strony, jeśli rynek po danych poruszy się w prognozowanym kierunku, inwestor może zarobić znacznie więcej zostawiając pozycje otwarte. Day traderzy zwykle mają ustalony plan odnośnie tego, co powinni robić przed publikacją danych i często wcześniej zamykają swoje pozycje. Bardzo często day traderzy otwierają kilka pozycji dziennie i mogą one trwać tylko kilka minut.

Czy mogę utrzymywać transakcje tylko przez kilka minut, a nawet sekund?

Tak, ta metoda to scalping. Scalperzy trzymają pozycje tylko przez kilka minut, a w niektórych przypadkach nawet kilka sekund. To co powinieneś wziąć pod uwagę to fakt, że tego typu strategie zwykle wymagają większego doświadczenia i restrykcyjnych zasad związanych z zarządzaniem kapitałem oraz żelaznej dyscypliny.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata