Globalne sesje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Poznaj harmonogram globalnych sesji i dowiedz się, jakie zjawiska im towarzyszą.

W tej lekcji omówimy :

  • Które okresy w ciągu dnia charakteryzują się większą zmiennością
  • Jak płynność i zmienność wpływają na Twój trading
  • Czym jest flash-crash i co może się stać, jeżeli wystąpi

Jedną z najbardziej interesujących cech rynków finansowych jest fakt, że są otwarte 24 godziny na dobę. Pozwala to inwestorom z całego świata handlować o dowolnej porze, bez względu na strefę czasową, w której się znajdują.

Jednak warunki do handlu zmieniają się w ciągu dnia. Niektóre części dnia, nazywane niekiedy „sesją”, różnią się od innych - charakteryzują się większą zmiennością i większą płynnością. Praktycznie niemożliwe jest monitorowanie otwartych pozycji przez cały czas. Z tego względu, należy wiedzieć, jak wspomniane okresy mogą wpłynąć na Twoje transakcje i w odpowiedni sposób zminimalizować ryzyko.

Kiedy jest największa aktywność?

Warto pamiętać, że występują 3 okresy, w których aktywność jest największa. Jest to sesja w Azji, sesja europejska oraz sesja amerykańska (mniej formalnie mówi się o sesji w Tokio, Londynie oraz Nowym Jorku). Wynika to z faktu, że są to trzy największe centra finansowe na świecie, gdzie znajduje się wiele dużych oraz wpływowych instytucji. Gdy rozpoczyna się sesja, w każdym z wymienionych miejsc zaczyna wzrastać zmienność oraz pojawiają się większe ruchy na rynku. Na przykład, gdy handel rozpoczyna się w Londynie (około 9:00 czasu polskiego), możesz zauważyć większe zmiany cen. Jeżeli masz otwartą pozycję na EUR/USD, powinieneś zwrócić uwagę właśnie na otwarcie w Londynie.

Różne instrumenty reagują w odmienny sposób na poszczególne okresy handlu. Na przykład inwestor, który obserwuje dolara australijskiego, powinien wiedzieć, że podwyższona zmienność na tej walucie będzie występować w trakcie sesji azjatyckiej oraz w momencie startu handlu na Wall Street. W innym przypadku, jeżeli spekulujemy na lirze tureckiej, musimy zwrócić uwagę na sesję europejską oraz mieć na uwadze mniejszą zmienność podczas sesji azjatyckiej. Nie dotyczy to tylko rynku Forex – na przykład Twój zysk lub strata na DAX wahać się będzie w godzinach 8:00-5:00. Każdy instrument ma swoją specyfikację, o której należy pamiętać przed otwarciem pozycji. Możesz ją sprawdzić na naszej stronie internetowej lub w platformie transakcyjnej.

Oczekuj nieoczekiwanego

Choć zwykle jest tak, że niższa płynność prowadzi do stabilizacji na rynkach finansowych, może się także zdarzyć, że jej rezultatem będzie tzw. „flash-crash”. W październiku 2016 roku kurs brytyjskiej waluty osłabił się o ponad 5% już po zamknięciu sesji amerykańskiej, a tuż przed otwarciem sesji azjatyckiej. Podobna sytuacja miała miejsce w marcu 2016 roku, gdy cena złota spadła, a następnie powróciła do poprzedniej ceny w ciągu zaledwie kilku sekund. Takie spadki zdarzają się z różnych powodów, najczęściej niezależnych od siebie. Należy jednak pamiętać, że pomimo, iż rynek zachowuje się podobnie w określonym czasie, to mogą wydarzyć się sytuacje, które opisywaliśmy powyżej. Upewnij się, że inwestujesz zgodnie z trendem, sprawdzając i potwierdzając swoje przewidywania na różnych interwałach czasowych. Warto także pamiętać o korzystaniu ze zleceń typu stop loss i take profit - w razie flash-crashu pomogą ci ograniczyć potencjalne straty.

Twoja wiedza jest najważniejsza

Handel na rynku walutowym oraz CFD wymaga dostosowania strategii do swoich preferencji. Czy dobrze radzisz sobie na niskich interwałach z rynkami, na których zauważalna jest podwyższona zmienność? Czy może lepiej czujesz się, gdy zmienność jest mniejsza, a sam obserwujesz rynek na wyższych interwałach czasowych? Czy chcesz przetrzymywać swoje pozycje przez całą dobę, czy może przez okres tygodni, dni, miesięcy? Zastanów się i zdecyduj, ile czasu chcesz przeznaczyć na inwestowanie i znajdź najlepszy styl dla siebie.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata