Inwestowanie zgodnie z trendem

  • ABC Inwestowania
5 minute(s)
Wszystkie rynki finansowe poruszają się w dwóch kierunkach: w górę i w dół. Kiedy nie możesz zaobserwować konkretnego ruchu kierunkowego mówimy, że poruszają się w one trendzie bocznym. To w nim cały czas rozgrywa się bitwa pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego trend jest "przyjacielem" każdego inwestora
  • Jak poznać, kiedy rynek jest w trendzie wzrostowym, spadkowym lub konsolidacji
  • Jak prawidłowo wyznaczyć trend

Jednym z najbardziej popularnych powiedzeń w świecie tradingu, z którym prawdopodobnie już kiedyś się spotkałeś, jest "Trend is your friend" - "Trend jest Twoim przyjacielem".

Oznacza to, że jako inwestor, powinieneś zajmować pozycje zgodne z występującym trendem. Wyobraź sobie falę na morzu kierującą się w stronę brzegu. Najprostszą czynnością, jaką może zrobić inwestor, jest dołączenie się do tej fali i działanie zgodnie z jej kierunkiem. Wszelkie próby działania pod prąd mogą, z dość dużym prawdopodobieństwem, zakończyć się porażką.

Oczywiście, trend może się zmienić w dowolnym momencie. Za pomocą analizy technicznej możesz jednak spróbować wychwycić moment, w którym nastrój na danym rynku zaczyna ulegać zmianie. Pamiętaj jednak, że istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu, niż jego odwrócenia.

Rynek byka, niedźwiedzia lub trend boczny

Występują dwa podstawowe rodzaje trendu: wzrostowy i spadkowy. Oznacza to, że rynek ma tendencję do poruszania się w dwóch kierunkach - w górę oraz w dół. Zdarzają się także momenty, kiedy rynek ulega stabilizacji, a między kupującymi a sprzedającymi odbywa się walka. W takiej sytuacji możemy mówić o trendzie bocznym, gdyż cena ulega stabilizacji w pobliżu określonego poziomu. Prawidłowe zidentyfikowanie trendu stwarza wiele okazji inwestycyjnych, a także zwiększa twoją szansę na sukces.

W górę

Trend wzrostowy znany jest także jako “rynek byka”. Charakteryzuje się on szeregiem wyższych szczytów i wyższych dołków. Innymi słowy, każdy kolejny dołek i szczyt jest wyżej niż poprzedni. Kiedy rynek rośnie, warto jest rozważyć kupno instrumentu, czyli zajęcie pozycji długiej. Kluczem do sukcesu będzie wybranie odpowiedniego momentu na otwarcie pozycji. Najlepszy potencjalny moment zakupu pojawia się wtedy, gdy cena znajduje się nisko, gdyż umożliwi ci to maksymalizację zysku. Z tego względu, niektórzy inwestorzy czekają na niewielki spadek ceny, po którym decydują się na kupno instrumentu zgodnie z występującym trendem wzrostowym. Taki zabieg rodzi jednak ryzyko zbyt długiego wstrzymywania się z podjęciem decyzji, co może zakończyć się przegapieniem ruchu wzrostowego.

W dół

Trend spadkowy znany jest również jako “rynek niedźwiedzia”. Charakteryzuje się on występowaniem coraz niższych dołków i szczytów.

Kiedy ceny spadają, możesz rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Aby zmaksymalizować swoje potencjalne zyski, należy zawrzeć transakcję w jak najwyższym punkcie (po jak najwyższej cenie). Dzięki temu, zmaksymalizowany zostanie potencjał spadkowy, a co za tym idzie, także twój zysk. Z drugiej strony, jeśli korekta wzrostowa będzie kontynuowana, to twoja pozycja może przynieść stratę. Dlatego warto pamiętać o używaniu zleceń typu stop loss, nawet jeśli decydujesz się inwestować zgodnie z trendem.

Jak wyznaczyć trend?

Jedna z podstawowych reguł analizy technicznej głosi, że podczas trendu wzrostowego osiągane są coraz wyższe szczyty i dołki. Jest to moment, gdy na rynku dominują kupujący, wypychając cenę na coraz to wyższe poziomy. Dołki także tworzone są na coraz to wyższych poziomach, gdyż strona kupująca stara się wykorzystać każdy spadek ceny do zajęcia pozycji długiej. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego, gdzie stroną dominująca są sprzedawcy. Cena spada, ponieważ strona podażowa jest znacznie większa niż popytowa. Brak chętnych do kupna danego instrumentu powoduje powstawanie niższych dołków i szczytów, występujących kolejno po sobie. Właśnie dlatego łączenie kolejnych dołków i szczytów przy pomocy linii jest jednym z najprostszych i najpopularniejszych sposobów na wyznaczenie trendu.

Trend jest Twoim "przyjacielem" - aż do momentu kiedy się skończy

Musimy Cię zmartwić, ale niestety nie jest tak, że rynek porusza się w trendzie 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Często występują okresy stabilizacji, znane również jako konsolidacje (trend boczny). Rynek konsoliduje się wtedy, kiedy kupujący i sprzedający są w impasie. Popyt i podaż wzajemnie się testują, aż do momentu pojawienia się przewagi jednej ze stron. W trakcie trendu bocznego większość inwestorów wykorzystuje dwie potencjalne strategie: handlu w danym zakresie (kupując przy dnie konsolidacji i sprzedając przy szczycie) lub czekają na wybicie z danego zakresu (konsolidacji).

Jak widać na poniższym przykładzie, para walutowa EURUSD poruszała się w trendzie bocznym przed pojawieniem się trendu spadkowego.

Identyfikacja trendu

Jedną z najważniejszych czynności podczas identyfikacji trendu jest określenie ram czasowych. Podczas analizy trendów długoterminowych używa się wyższych interwałów, od H4 wzwyż. Jednak podczas wyznaczania trendów dziennych rozsądnie jest wykorzystać interwał godzinowy, 30 a nawet 5 minutowy. Duże przedsiębiorstwa handlowe mogą być zainteresowane kursem waluty w perspektywie długoterminowej, jednak dla detalistów i inwestorów indywidualnych ważniejsze są krótsze interwały czasowe.

Inwestowanie zgodnie z trendem

Analiza trendu opiera się na historycznych ruchach cenowych. Oznacza to, że inwestorzy patrzą w przeszłość, aby przy pomocy wykresu cenowego przewidzieć, jak może wyglądać przyszłość.

Wyznaczenie kierunku trendu pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale musisz pamiętać, że rynki poruszają się w tzw. falach. O występowaniu impulsu możemy mówić wtedy, gdy ruch cenowy ma ten sam kierunek, co trend. Korektami nazywamy z kolei ruchy przeciwne do kierunku trendu.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.