Średnie kroczące

  • Analiza techniczna
6 minute(s)
Z tego artykułu dowiesz się jakie są rodzaje średnich kroczących, jakie generują sygnały oraz jak wykorzystać w tradingu kilka średnich na raz.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie rodzaje średnich kroczących są wykorzystywane w tradingu
  • Jak rozpoznawać sygnały transakcyjne generowane przez średnie kroczące
  • Jak korzystać z więcej niż jednej średniej kroczącej

Jakakolwiek strategia inwestycyjna wymaga dokładnych informacji dotyczących nie tylko dogodnego momentu otwarcia pozycji, ale również zarządzania ryzykiem w celu cięcia strat już w zalążku. Pozwala to na zwiększenie całościowego prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu i utrzymania się na rynku w długim terminie. Jednymi z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej są średnie kroczące, których zastosowanie dokładniej opisaliśmy w tej lekcji.

Czym są średnie kroczące:

Średnia krocząca to wskaźnik podążający za trendem bazujący na cenach historycznych. Jak sugeruje już sama nazwa, przesuwają się wraz z kierunkiem notowań, w związku z czym mogą rosnąć lub spadać. Jak nietrudno zauważyć, notowania większości instrumentów finansowych charakteryzują się wysoką zmiennością. Celem średnich kroczących jest wygładzenie tych ruchów i przekazanie informacji na temat trendu, ułatwiając tym samym jego identyfikację. Co więcej, średnie kroczące służą nie tylko do określania kierunku trendu, ale również znalezienia właściwego poziomu wejścia w pozycję. Sprawdźmy, jak działają najpopularniejsze średnie i jakie są ich potencjalne zastosowania w tradingu.

Prosta średnia krocząca:

Jednym z rodzajów średnich, jest prosta średnia krocząca (Simple Moving Average, SMA), którą oblicza się poprzez dodanie cen zamknięcia kolejnych świec na danym rynku w wybranym okresie, a następnie poprzez podzielenie otrzymanej wartości przez długość trwania okresu (łączną ilość świec).

Większość średnich kroczących bazuje na cenach zamknięcia. 10-dniowa SMA jest sumą zamknięcia dziesięciu ostatnich sesji, podzielonych przez dziesięć. Jak sugeruje już sama nazwa, wskaźnik jest średnią wypadkową ruchów w tym czasie. Z każdą kolejną sesją odcinane są stare dane (wykraczające poza okres), a wskaźnik jest aktualizowany. W efekcie średnia rysuje się wraz z wykresem tworząc na nim dynamicznie zmieniającą się linię. Poniżej przykład obliczania SMA:

Dzienne ceny zamknięcia: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Pierwszy dzień 10-dniowej SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

Drugi dzień 10-dniowej SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5  

Trzeci dzień 10-dniowej SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Ogólna zasada wykorzystywania średnich w tradingu głosi, że jeżeli rynek przełamie średnią (od dołu lub od góry) całym korpusem świecy (nie tylko cieniem), wtedy pojawia się sygnał rosnącej siły byków lub niedźwiedzi oraz wzrostu prawdopodobieństwa zmiany dotychczasowego trendu. Sytuację dokładniej obrazuje przykład:

Powyższy wykres prezentuje sytuację, gdy cena zamyka się pod średnią. Z drugiej strony, gdy cena zamknie się nad średnią kroczącą (wybijając ją od dołu) całym zakresem korpusu, wtedy inwestor otrzymuje sygnał sugerujący wzrost siły popytu oraz prawdopodobieństwa zbliżającej się aprecjacji.

Oczywiście można korzystać z innych średnich niż tylko 10-okresowa. Dużą popularnością cieszą się średnie kroczące obliczane z 50, 100 lub nawet 200 okresów, dając o wiele szersze spojrzenie na przyszły kierunek rynku w danym momencie oraz potencjalne odwrócenie. Ogólna zasada głosi, że im więcej okresów, na podstawie których obliczana jest średnia krocząca, tym bardziej wygładzony i silniejszy jest trend (jak zaprezentowano na poniższym wykresie):

Wykładnicza średnia krocząca:

Wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average, EMA) w porównaniu do SMA kładzie większy nacisk na dynamikę najnowszych ruchów cenowych, mniej uwagi poświęcając ruchom przeszłym w danym okresie. Daje to EMA przewagę pozwalająca szybciej reagować na zmienność notowań. Może to być traktowane również jako wada, gdyż z tego powodu EMA generuje więcej fałszywych sygnałów niż SMA.

Powyższy wykres pokazuje, że EMA reaguje na odwrócenia ceny zdecydowanie szybciej niż SMA, która w tym przypadku okazuje się mocniej opóźnionym wskaźnikiem. Jako, że wykładnicza średnia krocząca przywiązuje większa uwagę do obecnych cen, traktowana jest przez wielu traderów jako istotniejszy wskaźnik niż prosta średnia krocząca.

Nie zmienia to jednak faktu, że warto samodzielnie ocenić silne i słabe strony obu średnich i zdecydować, która z nich będzie skuteczniejsza w połączeniu z daną strategią tradingową.

Jak wykorzystywać średnie kroczące:

Istnieje wiele zastosowań średnich kroczących, w tej lekcji skupimy się jednak na dwóch systemach:

  1. Analiza wykresu w oparciu o jedną średnią kroczącą
  2. Analiza wykresu w oparciu o dwie średnie kroczące

Wykorzystanie jednej średniej kroczącej

Gdy na wykres naniesiona zostaje jedna średnia krocząca, sygnał kupna jest generowany w momencie przecięcia przez cenę średniej od dołu (całym korpusem świecy). Z drugiej strony sygnał sprzedaży jest generowany w momencie przecięcia przez cenę średniej od góry (całym korpusem świecy).

W powyższym przykładzie, na wykres złota naniesiono 50-okresową SMA. Jak widać, pierwszy sygnał był wyraźnie sygnałem kupna i rynek rzeczywiście po nim wzrastał. Drugi pojawił się w trakcie przecięcia SMA od góry, przynosząc spadki notowań złota.

Wykorzystanie dwóch średnich kroczących

Gdy na wykres naniesione zostaną dwie średnie kroczące obliczane na podstawie dwóch różnych okresów, sygnał kupna powstaje w momencie, kiedy krótkoterminowa średnia przecina długoterminową średnią od dołu (w kierunku północnym). Sygnał sprzedaży pojawia się natomiast w sytuacji odwrotnej – gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową od góry (w kierunku południowym).

W powyższym przykładzie, średnia SMA z 50 okresów (niebieska linia) oraz średnia SMA ze 100 okresów (biała linia) zostały naniesione na wykres niemieckiego indeksu DAX. Sygnał zakupowy pojawił się gdy średnia 50-okresowa przecięła od dołu średnią 100-okresową, po czym rynek zyskiwał na wartości.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie wskaźniki i oscylatory często generują fałszywe sygnały. W związku z tym powinny być wykorzystywane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Gdy inne sygnały potwierdzają ten sam kierunek rynkowy, wtedy wzrasta prawdopodobieństwo zyskownej transakcji.

Wskaźnik opóźniony:

Jak z pewnością zauważyłeś w powyższych przykładach, średnie kroczące są w stanie dostarczyć ciekawe sygnały inwestycyjne. Bardzo często jednak ruch ma miejsce jeszcze przed pojawieniem się sygnału. Jest to spowodowane faktem, że średnie kroczące należą do grupy wskaźników opóźnionych, korzystających z danych historycznych (obrazują to co wydarzyło się w przeszłości, a nie to co dzieje się w danym momencie). Trader powinien w związku z tym pamiętać, że o ile SMA oraz EMA to bardzo przydatne narzędzia, powinny być wykorzystywane ostrożnie.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.