Wsparcie i opór

Czas czytania: 4 minut(y)

Poznaj pojęcia wsparcia i oporu oraz naucz się je identyfikować.

W tej lekcji nauczysz się:

  • Jak zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu
  • Jak odróżnić odbicie od wybicia
  • Dlaczego konkretne poziomy cenowe skupiają uwagę inwestorów

W trakcie swojej przygody z rynkami finansowymi, a zwłaszcza z analizą techniczną, spotkasz się wielokrotnie z określeniami takimi jak wsparcie czy opór. Każde z nich określa poziomy cenowe, które skupiają uwagę inwestorów, zwiastując konkretne ruchy rynkowe. Przyjrzymy się różnicom pomiędzy nimi i temu, co mogą zapowiadać.

Wsparcie

Wsparcie oznacza konkretny poziom, znajdujący się poniżej obecnej ceny, który może zatrzymać trwający ruch spadkowy. Oznacza to, że jeśli spadki dotrą w jego okolice, to bardziej prawdopodobne stanie się odbicie i wzrost niż kontynuacja wcześniejszego ruchu. Jeśli zauważysz, że rynek ma trudności z przekroczeniem określonego poziomu, to gratulacje - właśnie zidentyfikowałeś wsparcie. Ogólną zasadą jest, że poziomy wsparcia ograniczają ruch spadkowy. Stąd też wynika ich nazwa - “wspierają” cenę oraz kupujących. Skąd jednak biorą się te poziomy? Z kilku różnych powodów: mogą być to wcześniejsze szczyty lub dołki, może być to okrągły poziom cenowy czy też może być nim linia trendu (tak jak na poniższym obrazku).

Opór

Po drugiej strony barykady znajduje się poziom oporu. W przeciwieństwie do wsparcia, opór ogranicza trwające wzrosty i działa niczym hamulec dla kupujących. Ruch w okolice oporu może zapowiadać osłabienie kupujących, a co za tym idzie, odwrót i wystąpienie ruchu spadkowego. Ogólna zasada dotycząca poziomów oporu stanowi, że mają one tendencję do powstrzymywania cen przed dalszymi wzrostami, “opierając” się kupującym. Dzięki temu, zachęcają stronę popytową do zamykania pozycji i księgowania zysków, a także stanowią sygnał dla sprzedających. Ci ostatni mogą zadziałać zgodnie z następującą regułą - “rynek odbił się od poziomu oporu, więc nie powinien dalej rosnąć. W związku z tym, zajmę pozycję krótką”.

Jak zidentyfikować wsparcie oraz opór

Istnieje szeroki zakres narzędzi i metod analitycznych, które pomagają określić poziomy wsparcia i oporu. Obejmują one:

  • Poprzednie dołki i szczyty
  • Formacje świecowe
  • Średnie kroczące
  • Linie trendu
  • Wstęgi Bollingera
  • Poziomy Fibonacciego

Każda z powyższych metod omówiona zostanie w kolejnych lekcjach. Na ten moment musisz jednak pamiętać, że istnieje przynajmniej kilka sposobów na wyznaczenie omawianych poziomów.

Poziomy warte obserwowania

Kiedy poziomy wsparcia/oporu zostaną przełamane, mogą wystąpić dwa scenariusze: kontynuacja ruchu lub powrót do wybitego poziomu cenowego. Przykładowo, para EURUSD może mieć problemy z przekroczeniem bariery 1,15. Możliwy jest kilkukrotny test tego poziomu w postaci próby jego wybicia i następnie kontynuacji ruchu. Możliwy jest także spadek, już po nieudanym ataku na wspomniany opór.

Odbicie jest sytuacją, gdy cena zawraca z poziomu, który zidetyfikowałeś jako wsparcie lub opór. Spójrz na wykres poniżej: ropa WTI miała bardzo dużo problemów z pokonaniem poziomu 55 dolarów za baryłkę. Cena kilkukrotnie testowała wspomniany opór, a nieudana próba ataku doprowadziła do szybkiego spadku o ponad 7 dolarów.

W teorii, odbicie od oporu lub wsparcia jest bardziej prawdopodobne niż ich wybicie. Jeśli jednak uda się sforsować któryś z tych poziomów, to może czekać nas krótko, lub długoterminowa zmiana trendu.

Wybicie jest bardzo istotnym momentem, ponieważ zwykle prowadzi do wyraźnego wzrostu zmienności. Jak zauważysz na poniższym wykresie, pokonanie przez EURUSD wsparcia na poziomie 1.35 doprowadziło do szybkiego i silnego ruchu spadkowego.

Musisz także zapamiętać, że wybity opór często staje się wsparciem, a wybite wsparcie często staje się oporem. Wyjaśnijmy to na następującym przykładzie: spójrz na parę USDMXN. Kurs w wysokości 20,00 był kluczowym poziomem, na który patrzyło wielu traderów. Po jego wybiciu nastąpił szybki ruch o 2 duże figury. Potem para zawróciła, a trend zmienił się na spadkowy. Wybity został poziom 20.00, przetestowano go ponownie od dołu, ale atak kupujących okazał się nieudany. Wsparcie zamieniło się więc w opór. Jest to typowa sytuacja w przypadku, gdy rynek porusza się w ramach trendu. Jest ona o tyle istotna, iż stwarza wiele możliwości na dołączenie trwającego ruchu, co jest jedną z najpopularniejszych strategii tradingowych. W tym przypadku, mógłbyś sprzedać parę po ponownym przetestowaniu 20,00, czekając na kontynuację ruchu spadkowego.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata