xStation 5: Statystyki

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz się jak sprawdzić w platformie xStation statystyki swoich transakcji.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego xStation 5 może stanowić Twój dziennik transakcji
  • Jak xStation 5 może pomóc Ci zidentyfikować elementy wymagające poprawy
  • Jak szybko znaleźć istotne dane na temat Twojej historii transakcji

Jedną z unikalnych funkcji xStation 5 są bieżące statystyki dotyczące Twoich transakcji. Dane te aktualizowane są w czasie rzeczywistym i stanowią nowoczesny dziennik, który może Ci pomóc zrozumieć jakie aspekty Twojego tradingu są skuteczne oraz zidentyfikować elementy wymagające poprawy.

Zakładkę “Statystyki” możesz znaleźć w zakładce "Moje konto" rozwijanej z paska znajdującego się prawym górnym rogu platformy.

Najpierw wybierz interwał czasowy, którego mają dotyczyć statystyki, a następnie zaznacz, czy chcesz zobaczyć dane w walucie bazowej, czy w pipsach.

Strona ze statystykami automatycznie wygeneruje liczne informacje na temat Twoich transakcji.

Znajdziesz tu:

  • Osiągnięty zysk w danym przedziale czasu, w przykładzie jest to 1 985,22 PLN
  • Twój przeciętny wynik na transakcję, całkowitą liczbę otwartych transakcji oraz maksymalne obsunięcie. Maksymalne obsunięcie to najwyższa strata od maksimum wartości Twojego portfela, zanim zostanie osiągnięty nowy szczyt. W poniższym przykładzie możesz zobaczyć, że wynosi ono - 35,14 PLN

  • Twoje zyskowne i stratne transakcje, dzięki czemu możesz zobaczyć, jaki był Twój największy zysk i strata w porównaniu do średniej, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, jaki masz stosunek zysku do ryzyka.

  • Sekwencje zyskownych i stratnych transakcji, a także przeciętny czas trwania transakcji, dzięki czemu możesz zobaczyć jak długo utrzymujesz swoje zyskowne i stratne transakcje. Jak widać na poniższym przykładzie, inwestor zarabia więcej, gdy trzyma transakcje przez krótszy okres, natomiast stratne pozycje są utrzymywane przez dłuższy czas. To narzędzie pokaże Ci, co działa najlepiej w Twoim przypadku oraz możesz dowiedzieć się, jakim jesteś inwestorem.

  • Procent zyskownych transakcji – tutaj dowiesz się, czy lepiej radzisz sobie z długimi pozycjami, czy z krótkimi. To rozbicie pokaże Ci, jakie wyniki osiągasz w zależności od strony rynku, którą przyjmujesz. Na poniższym przykładzie inwestor znacznie lepiej radzi sobie z długimi pozycjami, gdyż jego stopa zyskownych długich pozycji wynosi 66,7%.

Wszystkie informacje znajdujące się w zakładce statystyk pozwolą Ci lepiej poznać elementy, które powinieneś poprawić jako inwestor, co pozwoli Ci na osiągnięcie lepszych wyników.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.