Zysk w stosunku do ryzyka i prawdopodobieństwo

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Stosunek zysku do ryzyka jest wykorzystywany przez wielu traderów, aby porównać oczekiwane rezultaty z ponoszonym ryzykiem. W celu obliczenia stosunku zysku do ryzyka, należy podzielić wartość, którą możesz zyskać jeżeli cena poruszy się w oczekiwanym kierunku przez wartość, jaką możesz stracić, jeżeli cena poruszy się przeciwko Tobie.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego w tradingu tak ważny jest stosunek zysku do ryzyka
  • Jakie są najbardziej popularne wartości stosunku zysku do ryzyka
  • Dlaczego prawdopodobieństwo jest istotą każdej strategii rynkowej

Stosunek zysku do ryzyka używany jest przez traderów do porównania potencjalnych zysków z potencjalnymi stratami. Aby obliczyć stosunek zysku do ryzyka, należy podzielić możliwy zysk z danej transakcji przez kwotę, którą możesz stracić w przypadku, gdy Twoja pozycja zostanie zamknięta na poziomie Stop Loss.

Najczęściej wykorzystywane wartości stosunku zysku do ryzyka to 2:1, 3:1 i 4:1. Proporcje te będą zależeć od przyjętej strategii inwestycyjnej. Mimo, że jest wiele czynników, które mają wpływ na ryzyko danej transakcji (zmienność danego rynku czy strategia zarządzania kapitałem), to przypisany na stałe poziom zysku do ryzyka może decydować o naszym długoterminowym sukcesie.

Przykłady wskaźnika zysku do ryzyka

Załóżmy, że zdecydujemy się na pozycję długą w akcjach spółki  ABC. Kupujemy 100 lotów, które są ekwiwalentem 100 akcji o cenie 20 zł każdą. Wartość całej pozycji to 2000 zł. Zakładamy, że wartość tych walorów wzrośnie w niedalekiej przyszłości do 30 zł. Poziom cenowy, przy którym stwierdzimy, że chcielibyśmy ograniczyć straty, to 15 zł. Stop Loss na tym poziomie zagwarantuje nam, że nasze potencjalne straty nie powinny przekroczyć 500 zł.

W naszym przykładzie jesteśmy skłonni zaryzykować 5 zł na akcję, aby otrzymać oczekiwany zwrot w wysokości 10 zł. Ponieważ zaryzykowaliśmy środki, które stanowią połowę potencjalnego zysku, to nasz współczynnik zysku do ryzyka wynosi 2:1. Gdyby nasz cel wynosiłby 15 zł zysku na akcję, to wspomniany współczynnik byłby równy 3:1. Utrzymywanie takiego stosunku zysku do ryzyka sprawia, że jedna zyskowna transakcja jest w stanie pokryć dwie lub trzy straty.

Należy jednak pamiętać, że chociaż wskaźnik zysku do ryzyka pomaga nam zarządzać prawdopodobieństwem, to nie daje nam on informacji dotyczących samego prawdopodobieństwa powodzenia transakcji.

Znaczenie wskaźnika zysku do ryzyka

Większość traderów zmierza do tego, aby stosunek ich zysku do ryzyka był nie niższy niż 1:1. W przeciwnym razie ich potencjalna strata byłaby wyższa niż potencjalny zysk. Byłoby to nierozsądne i mogłoby zakończyć się szybką utratą wpłaconego depozytu. Pozytywny stosunek zysku do ryzyka np. 2:1 będzie oznaczał, że nawet w przypadku pojawienia się straty, wystarczy tylko jedna transakcja zyskowna, by pokryć ją z nawiązką.

Spróbujmy zobrazować to na konkretnym przykładzie. Poniżej zamieszczono tabelę, która przedstawia różnice pomiędzy poszczególnymi współczynnikami zysku do ryzyka. Pokazany jest również ich wpływ na całkowity zysk lub stratę. W tabeli założono, że cyfra 1 (jako wartość transakcji) jest równa 100 zł, skuteczność transakcji to 50 %, a liczba transakcji wynosi 10.

W poniższej tabeli dość klarownie widać korzyści wynikające z utrzymywania pozytywnej wartości współczynnika ryzyka. Pokazano również, w jaki sposób może to wpłynąć na rentowność netto inwestycji.

Prawdopodobieństwo jest kluczowe

Wspominaliśmy wcześniej o prawdopodobieństwie, więc teraz warto jest przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska.

Załóżmy, że z ostatnich 100 transakcji 60 było zyskownych. Daje  nam to prawdopodobieństwo wystąpienia zyskownej transakcji na poziomie 60 %.  Nasza skuteczność zależy nie tylko od strategii inwestycyjnej, ale też naszego nastawienia. Im więcej odstępstw od planu, tym łatwiej o pojawienie się strat.

Co ważne, istotą każdej analizy jest próba zmaksymalizowania prawdopodobieństwa powodzenia danej transakcji. Jeśli na wykresie szukamy określonej formacji, próbujemy w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo zysku. W jaki sposób? Wynika to z faktu, iż pojawienie się konkretnej formacji powinno zapowiadać konkretny ruch kierunkowy. Ponieważ niejako zapowiada ona pewien ruch, zajęcie pozycji zgodnej z jego potencjalnym kierunkiem zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Szukając formacji, szukamy tak naprawdę większego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku.

Wybierz jedną, która Ci pasuje

Każdy trader ma swoją własną strategię oraz ustalony poziom zysku do ryzyka, który odpowiada mu w największym stopniu. Jednym z wyzwań związanych z handlem jest znalezienie systemu, który pasuje do Ciebie i do Twojego temperamentu.

Jak postrzegasz ryzyko? Jakie masz nastawienie do strat? Czy jesteś osobą  o dużej awersji do ryzyka? Może wręcz przeciwnie, jesteś otwarty na większe ryzyko, a adrenalina Cię napędza? Kluczową kwestią jest wybranie systemu zysku do ryzyka, który odpowiada Ci w największym stopniu. W tym przypadku nie możemy mówić o żadnej złotej zasadzie – indywidualnie określ poziom, który idealnie pasuje do Twojej strategii.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.