xStation 5: Terminal

Tematy powiązane:
Czas czytania: 6 minut(y)

Poznaj funkcje okna Terminal i dowiedz się, jak modyfikować swoje pozycje.

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Co to jest okno Terminal i jakie są jego funkcje
 • Jak odwrócić, zamknąć i zmodyfikować pozycję
 • Czym jest wskaźnik margin level i jak się go oblicza

Okno Terminal na platformie xStation 5 umożliwia zarządzanie i monitorowanie wszystkimi operacjami wykonanymi na naszej platformie transakcyjnej. Ponadto, daje dostęp do wszystkich otwartych, złożonych i zamkniętych zleceń oraz pozwala na ich monitorowanie lub modyfikację. Znajdziesz tam dodatkowo informacje na temat zleceń oczekujących, historii rachunku inwestycyjnego, operacji gotówkowych, aktualnego stanu wartości portfela i szczegóły dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Każdy inwestor potrzebuje profesjonalnego dziennika służącego do rejestrowania, śledzenia pozycji oraz zapisywania historii przeprowadzonych transakcji. Twój terminal to idealny cyfrowy dziennik, który pomoże Ci śledzić każdą dokonaną operację, jaką kiedykolwiek przeprowadziłeś na platformie.

Otwarte pozycje

W pierwszej zakładce Terminalu "Pozycje otwarte" można zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące naszych otwartych transakcji.

Kolejne kolumny pokazują:

 • Pozycję: nazwa instrumentu finansowego otwartej pozycji oraz jej numer
 • Typ: kierunek zawartej pozycji "Buy" długa pozycja lub "Sell" krótka pozycja
 • Wolumen: wielkość zawartej transakcji podana w Lotach
 • Czas otwarcia: czas zawarcia transakcji
 • Cenę otwarcia: cena, po której została otwarta transakcja
 • SL/TP: poziom zleceń oczekujących realizujących zysk (Take Profit) lub ograniczających stratę (Stop Loss), jeśli je ustawisz
 • Cenę rynkową: bieżąca cena instrumentów finansowego
 • Prowizję: koszt otwarcia pozycji (pobierana w zależności od rodzaju konta oraz typu instrumentu finansowego)
 • Swap: uznania lub obciążenia z tytułu punktów swap
 • Zysk: obecny zysk/strata

Jeśli posiadasz kilka otwartych pozycji na tym samym instrumencie, zostaną one automatycznie pogrupowane. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na linię otwartych pozycji pozwala rozwinąć lub zwinąć wszystkie pozycje w grupie.

Poniżej rozszerzona lista pozycji na DE30:

Oraz zwinięta lista pozycji na DE30:

Zamykanie pozycji

Klikając lewym przyciskiem myszy na czerwoną strzałkę na linii danej transakcji, można zamknąć całą grupę transakcji za pomocą jednego kliknięcia. Możesz wybrać pomiędzy opcją "Zamknij wszystkie", "Zamknij tylko zyskowne" lub "Zamknij tylko transakcje stratne".

Jeśli masz więcej niż jedną grupę otwartych transakcji, możesz łatwo rozwinąć wszystkie lub zwinąć wszystkie pozycje i grupy, klikając prawym przyciskiem myszy na pozycję „Rozwiń wszystko”.

Klikając zatem na „Rozwiń wszystko” pojawi się:

Używając czerwonego przycisku „Zamknij wszystko”, możesz zamknąć wszystkie otwarte transakcje będące na wszystkich grup. Funkcja ta umożliwia szybką reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i natychmiastową realizację podjętych decyzji.

Personalizacja widoku tabeli

Po wybraniu funkcji pojawi się widok personalizacji tabeli:

 • Zlecenie: unikatowy numer transakcji
 • Symbol: symbol instrumentu
 • Depozyt zabezpieczający: kwota depozytu, która została przeznaczona na zabezpieczenie otwartej pozycji
 • Wartość nominalna: wartość nominalna otwartej pozycji na akcjach syntetycznych.
 • Komentarz do transakcji
 • Miejsce otwarcia transakcji: informacja o tym, na której platformie XTB pozycja została otwarta.

xStation 5 pozwala Ci na dowolną personalizację widoku Terminala. Możesz ustawić kolejność kolumn, która będzie odpowiadać Twoim preferencjom.

Przestawianie kolumn odbywa się po prostu poprzez „drag and drop”. Klikasz i przytrzymujesz daną kolumnę i przesuwasz ją w lewo lub prawo w zakładce „Otwarte pozycje”.

Zlecenia oczekujące Stop Loss i Take Profit

W zakładce „Otwarte pozycje” możesz z łatwością modyfikować poziomy zleceń oczekujących Stop Loss oraz Take Profit.

Aby dodać, usunąć lub zmienić zlecenie Stop Loss lub Take Profit, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy  na symbol "+" w kolumnie Stop Loss lub Take Profit, a pojawi się nowe okno:

Okno modyfikacji Stop Loss zawiera:

 • SL/TP: cena, po której ma być wykonana pozycja
 • Pips: wartość zlecenia w pipsach, dla Stop Loss należy wprowadzić wartości ujemne, dla Take profit należy wprowadzić wartości dodatnie
 • W PLN: wartość wyznaczonego zlecenia w walucie, której prowadzony jest rachunek
 • Stop kroczący: Możliwość aktywacji zlecenia Stop Loss kroczącego

Podwojenie oraz odwracanie pozycji

Każda otwarta pozycja może zostać szybko podwojona poprzez kliknięcie ikony „Podwój pozycję”:

Nowa pozycja zostanie otwarta po obecnej cenie rynkowej. Dodatkowo, pozycję można łatwo odwrócić, klikając jeden przycisk "Odwróć pozycję":

Zlecenia oczekujące

W oknie "Zlecenia oczekujące" możesz zmodyfikować lub usunąć zlecenia oczekujące, jeśli zostały złożone.

W tym oknie masz wgląd do wszystkich informacji dotyczących zleceń oczekujących, podobnie jak w zakładce “Otwarte pozycje”. Aby przejść do edycji zlecenia oczekującego, wystarczy dwukrotnie kliknąć w daną pozycję (albo prawy przycisk myszy i wybrać “Modyfikuj”). Po wykonaniu tej czynności pojawi się następujące okno:

Zlecenie “Oczekujący” w prosty sposób można anulować klikając „X” na zleceniu, którego chcemy się pozbyć.

Historia

W zakładce „Historia” zebrane są informacje o wszystkich zamkniętych przez nas pozycjach. Na dole okna można dostosować zakres dat, dla których historia rachunku ma być wygenerowana.

Platforma transakcyjna pozwala również wyeksportować historię rachunku w formie pliku Excel do dalszej analizy.

Operacje gotówkowe

Zakładka „Operacje gotówkowe” zawiera informacje na temat wszystkich zamkniętych pozycji, opłat prowizji, wpłat i wypłat z Twojego konta. Możesz też wyeksportować historię operacji gotówkowej do pliku Excel.

Podsumowanie konta

Podsumowanie rachunku inwestycyjnego znajduje się na samym dole platformy transakcyjnej.

Zakładka ta zawiera następujące informacje:

 • Balance: wartość środków pieniężnych na zamkniętych pozycjach
 • Equity: wartość Balance skorygowana o bieżący wynik z otwartych pozycji
 • Margin: wartość środków pieniężnych, które zostały pobrane pod depozyt zabezpieczający dla otwartych pozycji
 • Free Margin: wartość środków pieniężnych, którą inwestor ma do dyspozycji do otwierania kolejnych pozycji
 • Margin Level: wskaźnik wartości Equity do poziomu Margin, wyrażony w procentach
 • Profit: zysk/strata z bieżących otwartych pozycji

Sytuacja, w której inwestor posiada Margin Level na poziomie 100%, oznacza, że całe środki pieniężne na rachunku są przeznaczone pod otwarte pozycje. Tym samym, można tylko zamykać otwarte pozycje, natomiast nie można już otwierać nowych pozycji.

Margin Level = (Equity / Margin) x 100

W XTB poziom Margin Level, przy którym zamykane są najbardziej stratne pozycje, wynosi 50%. Jeżeli ​​poziom Margin Level spadnie poniżej tej wartości, platforma zaczyna automatycznie zamykać najbardziej stratne pozycje. Jest to automatyczny mechanizm zabezpieczający, który chroni Twoje fundusze i zapobiega pogłębianiu strat oraz pojawieniu się salda ujemnego na rachunku. Zaczyna się od zamknięcia najbardziej stratnej pozycji i zatrzymuje się, gdy poziom Margin Level powróci do wartości co najmniej 50%.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.