Zlecenia stop loss & take profit

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
W tym artykule tłumaczymy pojęcia stop loss i take profit oraz pokazujemy jak złożyć oba zlecenia.
  • Zlecenia stop loss i take profit są automatycznymi funkcjami, które są dostępne na większości platform, których celem jest ustalenie poziomu realizacji zysków oraz poziomu maksymalnej straty
  • Są istotnym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem oraz emocjami
  • Zlecenia stop loss i take profit są wykonywane automatycznie, dlatego nie musisz śledzić swoich pozycji i kontrolować, czy zostaną one faktycznie zrealizowane
  • Kalkulator wbudowany w platformie xStation pomoże Ci w wybraniu odpowiedniego poziomu stop loss i take profit, które pasują do Twojego stylu zarządzania ryzykiem

Jak złożyć zlecenie stop loss & take profit?

Istnieje wiele różnych sposobów, aby ustawić zlecenie stop loss i take profit na platformie xStation, ale najbardziej szczegółowe dane uzyskujemy wtedy, kiedy otworzymy okno ze zleceniem. Dzięki kalkulatorowi inwestycyjnemu będziemy mogli wyliczyć odpowiednio wszystkie parametry pozycji.

Panel pozycji wraz z ustawieniami zleceń stop loss i take profitPo wybraniu rynku, wolumenu i kierunku transakcji możesz również ustawić zlecenie stop loss i take profit bazując na:

  • wybranym poziomie na rynku
  • ilości pipsów
  • wartości waluty depozytowej np. PLN, USD, EUR, GBP
  • procentowi zainwestowanego kapitału

Na powyższym przykładzie stop loss został ustawiony na poziomie 10 pipsów na parze EURUSD, a nominał transakcji wyniósł 1 lot.

Na tym przykładzie, zlecenie stop loss zostało ustalone na poziomie 1.10697 i jeżeli cena osiągnie wartość stop lossa, pozycja zostanie automatycznie zamknięta ze stratą 384.87 PLN, która stanowi 4.18% całego zainwestowanego kapitału.

W zależności od Twojego podejścia do ryzyka możesz ustawić zlecenia, które będą dopasowane do Twoich potrzeb bez konieczności dokonywania manualnych obliczeń. Tą samą metodę można zastosować do zlecenia take profit, gdzie możesz ustawić miejsce, w którym Twoja pozycja zostanie zamknięta z zyskiem w momencie, kiedy dotrze tam cena.

Dodatkowo, jeżeli nie ustawiłeś zlecenia Stop Loss lub Take Profit podczas składania zlecenia możesz je cały czas ustawić. Aby to zrobić po prostu znajdź pozycję w zakładce “Otwarte pozycje”.

Dodawanie zleceń stop loss i take profit do otwartej pozycjiW momencie, w którym znalazłeś pozycję, możesz ją teraz zmodyfikować. Oznaczenie SL to Stop Loss, a TP - Take Profit, w zależności od Twoich preferencji kliknij przycisk “+” w panelu. Potem możesz ustawić zlecenie bazując na cenie, ilości pipsów oraz wartości w PLN.

Modyfikowanie zleceń stop loss i take profit

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata