Handel z wykresu

  • Handel z wykresu umożliwia Ci składanie zleceń bezpośrednio z okna wykresu

  • To najszybsza forma zajmowania transakcji

  • Platforma xStation pozwala na ustawiania zleceń oczekujących bezpośrednio z okna wykresu

  • Ustawienie zlecenia oczekującego z wykresu powoduje otwarcie okna transakcji z możliwością ustawienia dodatkowych parametrów

Handel z wykresu na xStation - przykłady

Platforma xStation została zaprojektowana tak, aby sprawić, żeby inwestowanie stało się prostsze, m.in. umożliwiając ustawienie zleceń oczekujących bezpośrednio z poziomu wykresu.

Handel z wykresu - ustawianie zleceń oczekującychW celu rozpoczęcia handlu z wykresu powinieneś na początku nacisnąć przycisk, który znajduje się lewym górnym rogu ekranu (zaznaczone na wykresie białym prostokątem). Potem ustaw kursor myszy na wykresie wybierając poziomy, na których zlecenie oczekujące zostanie otwarte. Kiedy wybierzesz już poziomy otwarcia zleceń oczekujących, możesz ustawić zlecenia Stop Loss i Take Profit - powyżej lub poniżej Twojego poziomu.

Handel z wykresu - ustawianie zleceń stopPatrząc na ten przykład poziom 41.96 został wybrany do ustawienia zlecenia oczekującej. Następnie został ustawiony stop loss na poziomie 45.50 oraz poziom Take Profit został wybrany na 32.28. Ponieważ poziom Stop Loss został wybrany powyżej poziomu otwarcia pozycji, system automatycznie określił, że zostanie otwarte zlecenie sell stop.

Handel z wykresu - modyfikacja pozycji na ropie

 

Po ustawieniu zlecenia oczekującego z wykresu, pojawi się pełne okno z wybranymi transakcji. Jeżeli chciałbyś dokonać pewnych modyfikacji, oczywiście jest to możliwe w nowo-otwartym oknie.

Jeżeli chciałbyś potwierdzić ustawienie zlecenia oczekującego, kliknij na przycisk “sell stop”, ponieważ jest to typ transakcji, który został wybrany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych typach zleceń oczekujących - kilknij tutaj.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.