Jak złożyć zlecenie na platformie xStation?

  • Jest kilka sposobów, aby złożyć zlecenie w platformie xStation
  • Możesz wybrać odpowiedni rynek, na którym chcesz złożyć zlecenie w oknie market watch. Kliknij dwukrotnie na wybrany rynek, otworzy się wtedy okno zlecenia, w którym możesz wybrać odpowiednie warunki transakcji.
  • Alternatywnie, użyj okna Market Watch i kliknij “buy” (kup) lub “sell” (sprzedaj)
  • Możesz również otworzyć pozycję bezpośrednio z wykresu, klikając w lewy górny panel na wykresie
     

    Trzy sposoby składania zleceń na platformie xStation są zaznaczone na poniższym obrazku:

    składanie zleceń na platformie xStation1. Pierwszym sposobem, aby złożyć zlecenie, jest znalezienie odpowiedniego instrumentu w oknie Market Watch (A). Kiedy znajdziesz już odpowiedni rynek, możesz otworzyć pozycję, klikając na jej nazwę, wtedy pojawi się okno zlecenia.

okno zleceniaW oknie zlecenia możesz wybrać wolumen transakcyjny i wybrać, gdzie postawić stop loss i take profit.

W oknie zlecenia wbudowany jest kalkulator, który podaje informacje odnośnie:

- spreadu w pipsach i wartości zlecenia

- prowizji

- wartości pipsa

- dzienną wartość swapu

Po wybraniu odpowiedniego wolumenu musisz zdecydować się na kierunek Twojej transakcji. Jeżeli chcesz sprzedać, czyli zająć pozycję krótką, kliknij w czerwony przycisk. Jeżeli chcesz kupić - zająć pozycję długą, kliknij w zielony przycisk. Kiedy już tego dokonasz, Twoja transakcja zostania złożona. Ta opcja jest znana jako składanie zlecenia przez okno zlecenia (ticket).

2. Drugim sposobem na otwarcie transakcji jest użycie okna Market Watch (A), ale bez otwarcia okna zlecenia. Po prostu wybierz rynek, na którym chcesz otworzyć pozycje, ale tym razem ustaw wolumen używając strzałek pomiędzy przyciskami “buy” i “sell”. Ta możliwość nazywana jest dokonaniem zlecenia poprzez okno market watch.

3. Najszybszym sposobem jest jednak złożenie zlecenia bezpośrednio z wykresu poprzez przyciski buy i sell, które się tam znajdują. Kiedy analizujesz konkretny rynek i chciałbyś złożyć zlecenie, jesteś w stanie tego dokonać klikając po prostu w jeden z przycisków z możliwością wcześniejszego ustawienia wolumenu transakcji, jak i po rozwinięciu menu SL i TP.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.