Ochrona środków klientów

Ochrona środków klientów

  • Wszystkie środki klientów są trzymane na segregowanych kontach bankowych zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego

  • Twoje środki są trzymane na koncie wydzielonym od naszych funduszy

  • Twoje środki są objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do kwoty 3000 EUR - 100% i do 22 000 EUR - 90% środków, w przypadku zdarzeń losowych.

Co oznacza, że środki są segregowane?

Środki klientów są trzymane oddzielnie od środków XTB, zapewniając w ten sposób, że w przypadku bankructwa środki klientów zostaną im zwrócone. U brokerów, gdzie nie ma segregacji środków istnieje groźba, że w przypadku bankructwa, środki zostałyby potraktowane jako aktywa firmy i zabrane przez wierzycieli. Z tego powodu dokonujemy segregacji środków klientów od środków XTB, dzięki temu zapewniając największy poziom bezpieczeństwa.

System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych został stworzony, aby chronić klientów domów maklerskich w przypadku ich bankructwa. Jeżeli firma stałaby się niewypłacalna KDPW zwróciłby 100% środków do kwoty 3000 euro oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę do 22 000 euro.

Od 1 stycznia 2008 roku maksymalna rekompenata dla jednego inwestora wynosi równowartość 20 100 euro, co wynika z poniższego obliczenia:

3000 euro * 100% = 3000 euro

(22000 - 3000) * 90% = 19 000 euro * 90% = 17.100 euro

3000 euro + 17 100 euro = 20 100 euro.

Podsumowanie

Dzięki temu, że prowadzimy politykę segregacji kont, klienci XTB zostali objęci systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a XTB jest spółką notowaną na GPW (pełna transparentność) - środki klientów XTB są bezpieczne.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.