Przegląd wykresów - aplikacja mobilna

Niezależnie od tego, czy jesteś przy komputerze, czy w ruchu, aplikacja xStation nie tylko zapewni Ci możliwość pełnego zarządzania inwestycjami, ale także analizowania wykresów. Aplikacja mobilna xStation pozwala Ci dodatkowo ustawić wskaźniki, oscylatory, zniesienia Fibonacciego i wiele innych.

Przegląd wykresów na aplikacji mobilnej xStation

Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej xStation, w celu analizy wykresów, należy przejść do zakładki Wykresy, gdzie będziesz miał taką możliwość poprzez nasz kompleksowy pakiet do tworzenia wykresów, zaprojektowany dla mobilnych wersji xStation.

Przegląd wykresów na aplikacji mobilnej - zakładka Wykresy

Jak widać, po kliknięciu prawym przyciskiem na wykres pojawia się nowe pole, gdzie masz możliwość:

  • Otwarcia nowej pozycji
  • Ustawienia interwału
  • Ustawienia rodzaju wykresu - liniowy, słupkowy, świecowy
  • Włączenia wskaźnika, za pomocą którego możesz określić przedział ceny otwarcia i zamknięcia, jak również cenę maksymalną i minimalną.
  • Dodania nowych narzędzi takich jak np. zniesienia Fibonacciego oraz narzędzi podstawowych znajdujących się w górnej części wykresu.
  • Podgląd wykresu na dolnym pasku okna, co pozwala na modyfikowanie widoczności wykresu do obszaru, który Cię najbardziej interesuje.
  • Dodania dodatkowych wskaźników i oscylatorów, takich jak średnie kroczące, RSI, MACD czy Wstęgi Bollingera.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.