Obchodování s emisemi (EMISS) – Jak investovat do CO2?

Související témata:
Doba čtení: 12 minut(y)
S emisními kontrakty CO2 se obchoduje již dlouho, ale nikdo nečekal takový nárůst popularity mezi drobnými investory. Energetická krize zatím dává naději na pokračování tohoto trendu.

Země a regiony po celém světě nyní vytvářejí systémy obchodování s emisemi uhlíku jako způsob, jak stanovit cenu za emise skleníkových plynů. Tyto systémy obchodování s emisemi v současné době fungují v Evropě, Severní Americe a některých částech Asie a uvažuje se o jejich případném zavedení po celém světě.

Vzhledem k tomu, že je obtížné dosáhnout dohody o opatřeních ke zmírnění změny klimatu na mezinárodních jednáních, je zřejmé, že se impuls přesunul z mezinárodní úrovně na úroveň jednotlivých států a menších regionů.

Zvláště silná dynamika je patrná v rychle se rozvíjejících ekonomikách, kde se diskutuje o nových systémech obchodování s emisemi nebo které již byly zavedeny v Číně, Indii, Jižní Koreji a dokonce i v Brazílii. V celosvětovém měřítku 39 národních jurisdikcí a 23 jurisdikcí na nižší než národní úrovni zavedlo nebo plánuje zavést nástroje pro stanovení cen uhlíku, včetně systémů obchodování s emisemi a daní.

Největším světovým trhem s emisemi uhlíku je Evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS) a v následujícím článku si nastíníme, co je EU ETS a jak vypadá obchodování s emisemi uhlíku.

Co je EU ETS?

Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi, zkráceně EU ETS, je nástrojem ke snižování emisí skleníkových plynů a je prvním a dosud největším systémem "cap-and-trade" na světě pro snižování emisí CO2 do atmosféry.

Tento systém má Evropské unii pomoci splnit její cíle v oblasti snižování emisí CO2 tím, že podporuje snižování emisí nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem pro podniky, státy a další hospodářské subjekty. EU ETS je jedním z nástrojů dekarbonizace a boje proti sledovaným, pro Zemi nepříznivým, klimatickým změnám.

Hlavními rysy EU ETS jsou emisní limity, tj. maximální kvantitativní omezení, a obchodování s emisními povolenkami EU (EUA). Horní hranice zaručuje, že celkové emise budou udržovány na předem stanovené úrovni (po dobu platnosti horní hranice se nemohou zvyšovat). Zařízení, na která se vztahuje emisní strop, musí odevzdat povolenky EUA (European Union Allowances) za každou tunu ekvivalentu CO2 vypouštěné do ovzduší během roku.

Povolenky EUA jsou přidělovány bezplatně nebo jsou draženy. Systém obchodování nabízí zahrnutým podnikům flexibilitu, neboť se mohou rozhodnout, zda přijmou opatření nebo nakoupí povolenky EUA v závislosti na ceně EUA, která poskytuje příležitost k obchodování.

obchodování s emisemi

Zdroj: https://climatepolicyinfohub.eu

Tímto způsobem jsou ti, kteří vypouštějí CO2 a jejichž náklady na snižování emisí jsou nižší než cena, motivováni k přijetí opatření. Na druhou stranu ti, kteří vypouštějí CO2 s vysokými náklady na snižování emisí, si mohou koupit povolenky EUA a odložit svá vlastní opatření, čímž splní požadavky Evropské unie na emise skleníkových plynů levněji, než kdyby všichni emitenti měli stejná omezení.

Aby bylo možné přesně sledovat EUA, musí si účastníci EU ETS otevřít zvláštní účet u Evropské unie. Každý držitel takového účtu může nakupovat a prodávat povolenky EUA bez ohledu na to, zda se na ně vztahuje systém EU ETS, či nikoli. Obchodování nevyžaduje zprostředkovatele a mohou jej provádět přímo kupující a prodávající prostřednictvím organizovaných burz nebo zprostředkovatelů.

Analyzujeme a rozumíme nejnovějším trendům v ekonomice, a proto poskytujeme obchodování s pákovými kontrakty CFD na EMISS na naší vlastní platformě xStation.

obchodování s emisemi xtb

Fit for 55

vlajka EUZpřísnění celkového cíle EU pro snížení emisí na -55 % oproti roku 1990 v rámci Evropské zelené dohody vyžaduje zpřísnění stávajícího cíle EU ETS pro snížení emisí do roku 2030 na -43 % oproti roku 2005.

Evropská komise ve svém balíčku "Fit for 55" navrhuje zvýšit cíl snížení emisí v rámci EU ETS pro rok 2030 na -61 % oproti roku 2005.

Takto restriktivní cíl EU ETS dále zvýší nedostatek EUA, a tím i jeho ceny. Modelové studie odhadují ceny uhlí pro rok 2030 v rozmezí 90-130 EUR za tunu CO2.

Komise EU rovněž navrhuje zahrnout emise z námořní dopravy do systému EU ETS. Nový systém obchodování s emisemi pro odvětví dopravy. Evropská komise ve svém balíčku Fit for 55 navrhla zcela nový systém obchodování s emisemi pro distribuci paliv v silniční dopravě a v budovách.

Tento systém bude fungovat nezávisle na systému EU ETS a očekává se, že začne fungovat v roce 2025, přičemž emisní strop bude stanoven od roku 2026. Tento nový systém bude regulovat dodavatele paliv.

Horní hranice v novém systému ETS se bude každoročně snižovat, aby se v roce 2030 dosáhlo 43% snížení emisí ve srovnání s rokem 2005. Až 25 % výnosů z nového systému obchodování půjde do Sociálního klimatického fondu, kde má být investováno do energetické účinnosti budov, čisté dopravy a může být také použito na přímou pomoc domácnostem, které se potýkají s vyššími náklady na benzín nebo vytápění.

Někteří členové EU se obávají, že plné zavedení programu FIT to 55 by mohlo vést ke zvýšení cen: emisních povolenek, letenek, elektřiny, vytápění (plyn, uhlí), paliv (benzín, ropa) a dopravy. Zvýšení cen v těchto odvětvích by mohlo ovlivnit mnoho průmyslových odvětví.

emise uhlíku na obyvatele dle zeměMěření celkových emisí oxidu uhličitého nemusí být vždy nejpřesnějším obrazem podílu jednotlivých zemí, pokud se nezohlední počet jejich obyvatel.

Například i když je Čína největším producentem emisí CO2, průměrný Američan vyprodukuje tuny CO2 na osobu ve srovnání s tunami na obyvatele Číny.

Historie EU ETS

Počátky EU ETS sahají do roku 1992, kdy se 180 zemí dohodlo, že zabrání nebezpečným úrovním globálního oteplování způsobeným člověkem, a podepsalo Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC). V roce 1997 byl přijat Kjótský protokol, který zavedl dvě zásady nezbytné pro vytvoření EU ETS.

Protokol obsahoval absolutní kvantitativní emisní cíle pro průmyslové země a soubor tzv. flexibilních mechanismů, které umožňovaly výměnu emisních kreditů mezi zeměmi v rámci mezinárodního systému obchodování s emisemi.

Několik zemí zavádělo vnitrostátní opatření ke snížení emisí (např. podporu obnovitelných zdrojů energie), ale ostatní země čekaly na zavedení společných a koordinovaných strategií a opatření v celé EU. Evropská komise poté začala pracovat na návrhu systému EU pro obchodování s emisemi, který by se zabýval emisemi z klíčových odvětví hospodářství - energetiky a průmyslu.

Výsledkem těchto úvah bylo vytvoření systému EU ETS jako jednoho z klíčových politických opatření k dosažení cílů v oblasti klimatu stanovených Kjótským protokolem. Nyní zahrnuje 28 členských států a od roku 2008 také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

EU ETS je rozdělen na obchodovací období, z nichž čtyři jsou v současné době pevně stanovena a další budou následovat.

2005-2007

Evropský parlament přijal zákon, kterým se zřizuje EU ETS, v říjnu 2003. První fáze EU ETS byla počáteční fází, která měla systém otestovat. Členské státy se mohly samy rozhodnout, kolik povolenek Evropské unie ( EUA ) přidělí celkem a každému zařízení na svém území, a to prostřednictvím přípravy národních alokačních plánů. Téměř všechny povolenky EUA byly přiděleny zdarma a vycházely z historických emisí. V této fázi byly zahrnuty emise CO2 ze zařízení na výrobu elektřiny a tepla a z energeticky náročných průmyslových odvětví, jako je výroba železa, oceli, cementu, rafinace ropy atd. Pokuta uložená podnikům za nedodržení omezení činila 40 eur za tunu CO2.

V této počáteční fázi se podařilo zavést cenu za povolenky EUA, volné obchodování v celé EU a infrastrukturu pro monitorování, vykazování a ověřování skutečných emisí ze zahrnutých zařízení. Systém ETS snížil přibližně 200 milionů tun CO2, tj. 3 % celkových ověřených emisí, a to za symbolické transakční náklady. V prvním roce fungování systému dospěly regulační orgány k závěru, že podnikům bylo přiděleno příliš mnoho povolenek EUA, což vedlo k nadměrné nabídce povolenek EUA. Důsledkem byl pokles jejich ceny, která nakonec klesla na nulu.

2008-2012

Toto období přímo souviselo s dřívějším závazkovým obdobím Kjótského protokolu. EU stanovila přísný emisní strop snížením celkového množství emisí EUA o téměř 7 % ve srovnání s rokem 2005. Oblast působnosti byla změněna tak, aby zahrnovala oxid dusný z výroby kyseliny dusičné v členských zemích.

Od roku 2012 se systém vztahoval také na lety v rámci zemí EU ETS. Až 10 % povolenek mohly členské státy místo bezplatného přidělování dražit. Sankce za nedodržení předpisů se zvýšila na 100 EUR za tunu CO2. Společnosti mohly využívat kredity z mechanismu čistého rozvoje a společného provádění Kjótského protokolu, což vedlo k tomu, že na trhu bylo celkem téměř 1,5 miliardy tun kreditů v ekvivalentu CO2. Cílem tohoto kroku bylo nabídnout společnostem nákladově efektivní možnosti zmírňování emisí a učinit z EU ETS hlavní hnací sílu mezinárodního trhu s emisemi.

Hospodářská krize v roce 2008 přiměla podniky v EU ke snížení emisí, což opět vedlo k velkému přebytku povolenek EUA a opět vedlo k poklesu ceny z 30 EUR na méně než 7 EUR.

2013-2020

Evropská komise revidovala systém EU ETS pro zavedení třetí fáze. Důvodů pro změny bylo mnoho.

Pokles cen EUA ve druhé fázi výrazně podkopal důvěryhodnost EU ETS. Za druhé, EU ETS nevedl k výrazným transformacím nebo posunům směrem k odvětvím obnovitelné energie nebo nízkouhlíkovým technologiím v očekávané míře.

Zatřetí se ukázalo, že systém je nákladově neefektivní. Systém byl také několikrát předmětem podvodů. K řešení slabých stránek systému patří změny zavedené v této fázi zejména emisní strop uplatňovaný jednotně v celé EU, aby se účinněji dosáhlo cíle snížení emisí skleníkových plynů. Tento strop se snižuje o 1,74 % ročně, v roce 2020 snížil emise o 21 % oproti roku 2005.

Hlavní metoda přidělování byla změněna na tržní prodej. Obchodní platformy pro EU ETS jsou k dispozici všem zemím, které se systému účastní. Na proces dražeb dohlíží nařízení o dražbách v rámci EU ETS, aby bylo zajištěno, že probíhají transparentně a regulovaně. Revidovaná směrnice o systému EU ETS stanoví, že aukce musí splňovat kritéria, jako je předvídatelnost, nákladová efektivita a spravedlivý přístup k aukcím a současný přístup k příslušným informacím pro všechny provozovatele.

Bezplatné přidělování se vztahuje na průmyslová zařízení jiná než pro výrobu elektřiny na základě referenčních hodnot (BM). Index BM určuje počet bezplatných povolenek EUA na základě výroby (nebo vstupu) zařízení. Pro každý výrobek existuje BM, např. pro ocel, cement a vápno. Tato úroveň se každoročně snižuje. Průmyslová odvětví ohrožená únikem uhlíku obdrží 100% příděl po celé období obchodování.

Hlavním problémem v posledním obchodovacím období byl přebytek povolenek EUA převedených z let 2008-2012, což vedlo k poklesu cen povolenek EUA. Z tohoto důvodu se Evropská unie rozhodla odložit dražbu 900 milionů EUA na konec obchodovacího období (tzv. kontroverzní backloading). Evropská komise navrhla zavedení rezervy tržní stability v příštím obchodovacím období, která by měla vyrovnat nabídku a poptávku úpravou velikosti aukce.fit for 55

Zdroj: https://caneurope.org

Jak začít obchodovat s CFD na emise?

cfd býk a klávesnice

Obchodování s emisemi uhlíku je k dispozici v naší obchodní platformě xStation a můžete začít obchodovat s emisemi uhlíku tak, že uzavřete CFD (kontrakt na rozdíly) na instrumentu EMISS a využijete pákový efekt.

Obchodováním s emisními kontrakty můžete využít volatility trhu a otevírat pozice během velmi rychlých cenových pohybů. Pákový efekt je velmi rizikový, ale může znásobit zisky denního obchodníka. Obchodování s CFD na EMISS je určeno aktivním Díky pákovému efektu 1:5 budete k otevření pozice potřebovat pouze 20 % marži. Například použitím 1 000 USD otevřete kontrakt, který má hodnotu 5 000 USD. Vzhledem k vysoké míře rizika pákových nástrojů CFD může být potenciální výnos z pozice vysoký, ale v důsledku toho je možná vyšší i potenciální ztráta.

Pokud si chcete přečíst více o CFD a finanční páce, můžete si přečíst informace v našem článku na dané téma.

S CFD na EMISS můžete využít vysoké volatility trhu a otevřít pozici během dynamických cenových pohybů. Kromě toho můžete otevírat dlouhé i krátké pozice, takže můžete svou obchodní strategii přizpůsobit aktuálním tržním podmínkám.

Jediné poplatky, které vám v tomto případě vznikají, jsou spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí halíře v závislosti na velikosti pozice. Swapové body jsou náklady, které brokerovi vznikají při financování pákových pozic – swapy se účtují denně k otevřené pozici na instrumentu EMISS.

Nejlepší doba pro zahájení obchodování s CO2

Oxid uhličitý, často označovaný zkratkou CO2, je bezbarvý skleníkový plyn vznikající při spalování fosilních paliv. Podle americké Národní asociace pro oceán a atmosféru je oxid uhličitý přirozenou a důležitou součástí atmosféry, přesto jsou jeho hladiny v současnosti vyšší než kdykoli za posledních 800 000 let.

Zvýšené emise CO2 zachycují teplo v atmosféře, čímž zvyšují průměrnou teplotu Země a způsobují extrémní, historicky vzácné projevy počasí a velmi rychlé a nebezpečné změny klimatu, které mohou vést ke katastrofám, ale také k hladomoru nebo zničení úrody.

Očekávalo se, že celosvětové omezení dopravy a pohybu lidí způsobené pandemií COVID 19 výrazně sníží celosvětové emise CO2, ty však klesly jen o několik procent a navzdory dekarbonizaci, omezením ekologické politiky a výlukám v některých částech světa opět rostou.

čína a dekarbonizace

Dva cíle, na které se v současné době zaměřuje politika Evropské unie, jsou snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Dekarbonizace je jedním z nejdůležitějších klimatických cílů pro EU i celý svět.  Plánuje se také urychlení mechanismu úpravy limitů emisí uhlíku, k čemuž je nutné, aby se velcí znečišťovatelé podíleli na uhlíkových kvótách.

Změna klimatu a boj proti energetické nejistotě jsou témata, o nichž se v Evropě diskutuje.

V nadcházejících měsících budou orgány EU projednávat program Fit for 55 a evropskou zelenou dohodu. Informace o možných výpadcích proudu a nedostatečné energetické bezpečnosti způsobují, že fosilní paliva, jako je uhlí, jsou navzdory doporučením EU stále velmi populární, což zvyšuje ceny EMISS.

Evropská komise bude nakonec usilovat o nahrazení fosilních paliv podporou dřeva ve stavebnictví a výroby elektřiny pomocí bioenergie. Řešení založená na přírodě však nelze rozšiřovat donekonečna a EU bude chtít ovlivnit snižování emisí CO2 také novými technologiemi.

Tato technologická řešení jsou sice ještě velmi nová a potřebují čas, nicméně jsou slibná - odstraňování CO2 je pak udržitelné.

Do roku 2030 by mělo být v EU každoročně odstraněno z atmosféry 5 milionů tun CO2 a trvale uloženo pomocí moderních technologických řešení. Další možností, jak snížit emise, je přeměnit CO2 z odpadního produktu na zdroj a využít jej jako surovinu pro výrobu chemikálií, plastů nebo paliv, např. výroba metanolu z CO2 může nastartovat cestu k ekologickým plastům.

Podle strategie EU by do roku 2030 mělo alespoň 20 % uhlíku používaného v chemickém a plastikářském průmyslu pocházet z nefosilních zdrojů.

Nyní, v době energetické krize, však může mít Komise problém prosadit všechna ustanovení a zároveň zachovat energetický sektor každého členského státu.

Podle analytiků by cena uhlí v Evropě mohla do konce roku 2021 dosáhnout až 113 dolarů za tunu poté, co od začátku listopadu vzrostla o téměř 50 %. Energetická krize, rostoucí ceny plynu a blížící se konec platnosti opcí by mohly způsobit, že emise uhlíku budou ještě vyšší než nyní.

kapacita uhelných elektrárenSystém obchodování s emisemi (ETS), který vyžaduje, aby výrobci, energetické společnosti a letecké společnosti platili za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí, je ústředním prvkem úsilí Evropské unie o snížení emisí skleníkových plynů.

Ekonomové oslovení agenturou Reuters sdělili, že systém vyžaduje ceny kolem 100 dolarů za tunu, aby povzbudil společnosti k přechodu na čistší paliva a technologie a snížil tak emise v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu z roku 2015 a Kjótského protokolu. Ekologická řešení jsou stále relativně drahá a pro mnoho společností je jejich využívání hlavní překážkou optimalizace zisku.

Uhelné elektrárny musí nakupovat více povolenek na emise oxidu uhličitého, aby zohlednily své velmi vysoké emise. Čím více "špinavých" paliv, jako je uhlí, se používá, tím vyšší ceny EMISS mohou investoři očekávat.

Kontrakty na plyn rostou kvůli předpovědím chladné zimy, údržbě hlavní plynárenské infrastruktury a napětí mezi Ruskem produkujícím plyn a západními zeměmi a USA (plynovod NordStream 2).

Velká Británie po odchodu ze systému Evropské unie po brexitu spustila v roce 2021 vlastní národní systém obchodování s emisemi, kde se uhlí obchoduje těsně pod oceněním EU. Britský systém ETS má mechanismus omezování nákladů, který umožňuje britským regulačním orgánům zasahovat do domácích cen. Podle investorů by kroky Británie mohly přimět evropské země, aby vyzvaly EU k podobným krokům.

Závěrem lze říci, že nadcházející roky se zdají být skvělou dobou pro aktivní obchodování s emisními kontrakty EUA vzhledem k vysoké volatilitě cen, mimořádné likviditě tohoto nástroje a množství politických událostí, rozhodnutí a aktuálně projednávaných energetických problémů uvnitř Evropské unie.

Díky pravidelným informacím a energetické krizi si mohou investoři vytvořit vlastní názor na ceny kontraktů CO2 a realizovat své investiční strategie.

Uhlíkové kontrakty jsou rizikovým nástrojem s vysokou volatilitou cen a investoři, kteří mají zájem s nimi obchodovat, by měli sledovat nejnovější zprávy o klimatické a energetické politice EU, aby mohli přizpůsobit své pozice nadcházejícím událostem na trhu. Naše nabídka obchodování s uhlíkem vzhledem k jeho volatilitě a popularitě umožňuje také aktivním obchodníkům, kteří nemají zájem číst zprávy, obchodovat pouze na základě cenové akce instrumentu na základě ukazatelů technické analýzy, které poskytujeme v naší obchodní platformě, nebo hledat dočasnou cenovou výhodu pro otevření pozic.

EMISS Obchodní hodiny

trading emisíJak je to s dostupnými obchodními hodinami EMISS? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní obchodníky. Obchodování s emisemi je k dispozici 5 dní v týdnu od pondělí do pátku od 8:05 do 18:00 SEČ. Obchodování s emisemi oxidu uhličitého není na naší platformě dostupné během víkendů. Spotová cena EMISS je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší doba pro obchodování s emisemi uhlíku je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Tu může ovlivnit zveřejnění důležitých zpráv týkajících se klimatu, informace z tisku nebo dokonce zvěsti o změnách v omezení emisí CO2.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk