Analiza fundamentalna - definicje

 • Dane makroekonomiczne - dane odnoszące się do wyników gospodarki jako całości. Mogą dotyczyć wzrostu gospodarczego (np. raport PKB), zatrudnienia (np. stopa bezrobocia) lub inflacji (np. raporty CPI). Dane makroekonomiczne są zazwyczaj przygotowywane i publikowane przez krajowe urzędy statystyczne i inne instytucje państwowe jak na przykład, amerykańskie Biuro Spisu Ludności (Census Bureau) lub Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics). 
 • Inflacja - przedstawia zmiany cen dóbr i usług w pewnym okresie (miesiąc/kwartał/rok). Jeżeli następuje wzrost średniego poziomu cen, to siła nabywcza danej waluty maleje. W rezultacie wzrasta ogólny poziom cen dóbr i usług. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja - scenariusz w którym ceny w gospodarce generalnie spadają. 
 • Bezrobocie - termin odnoszący się do osób, które są zdolne do zatrudnienia i aktywnie poszukują pracy, ale w chwili obecnej nie mogą jej znaleźć. Poziom bezrobocia często mierzony jest za pomocą stopy bezrobocia (którą otrzymuje się dzieląc liczbę bezrobotnych przez całkowitą liczbę osób zdolnych do podjęcia pracy). 
 • NFP (Non-Farm Payrolls) - kluczowy raport z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, publikowany zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca. NFP mierzy liczbę miejsc pracy dodanych lub zlikwidowanych w gospodarce USA (z wyłączeniem przemysłu rolniczego) w trakcie miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji. Raport ten ma duże znaczenie dla uczestników rynku, ponieważ odzwierciedla on kondycję największej gospodarki świata.
 • PKB - inaczej Produkt Krajowy Brutto, który mierzy wartość dóbr i usług końcowych (tych, które są kupowane przez użytkownika końcowego) wyprodukowanych w danym kraju w trakcie danego okresu, zazwyczaj kwartału lub roku. Miara ta powszechnie traktowana jest jako punkt odniesienia dla kondycji gospodarki (krajowej lub globalnej).
 • Stopy procentowe - ogólnie rzecz biorąc, jest to kwota, którą się pobiera za pożyczenie pieniędzy - procent od całkowitej kwoty pożyczki. Jeśli chodzi o rynki finansowe, kluczowe (benchmarkowe) stopy procentowe są ustalane przez banki centralne. Wpływa to na wzrost gospodarczy, inflację i siłę lokalnej waluty. 
 • Jastrzębie i gołębie - terminy opisujące preferowaną przez pewne osoby politykę monetarną, zazwyczaj stosowane w odniesieniu do bankierów centralnych. Jastrzębie preferują politykę restrykcyjną (np. wyższe stopy procentowe) w celu utrzymania inflacji w ryzach. Gołębie z kolei opowiadają się za ekspansywną polityką pieniężną (np. niższe stopy procentowe lub QE), czyli działaniami, które mają pobudzić gospodarkę. 
 • Kalendarz makroekonomiczny - kalendarz zawierający publikacje gospodarcze, które są kluczowe z punktu widzenia inwestorów i traderów. Day traderzy zazwyczaj skupiają się na nadchodzącej sesji, poszukując najważniejszych wydarzeń w nadchodzącym dniu handlowym. Najważniejsze publikacje ekonomiczne są zazwyczaj oznaczone trzema kropkami/gwiazdkami - takie raporty często "ruszają" rynkami. 
 • Bank centralny - instytucja finansowa, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie systemu monetarnego i prowadzenie polityki monetarnej. Większość banków centralnych ma określone cele, np. utrzymanie stabilnych cen lub osiągnięcie maksymalnego poziomu zatrudnienia. Aby realizować swoje cele, bank centralny rozluźnia lub zacieśnia podaż pieniądza oraz dostępność kredytu (np. poprzez mechanizm stóp procentowych) lub ustala wymogi dla sektora bankowego. 
 • EBC - Europejski Bank Centralny. Bank centralny 19 krajów Unii Europejskiej, które posługują się wspólną walutą jaką jest euro. Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen w krajach strefy. Siedziba banku znajduje się we Frankfurcie w Niemczech. Obecnym prezesem EBC jest Christine Lagarde. 
 • Fed - System Rezerwy Federalnej. Bank centralny Stanów Zjednoczonych. Główne cele Fed to: stabilizacja cen, maksymalizacja zatrudnienia oraz kontrola długoterminowych stóp procentowych. W skład Systemu Rezerwy Federalnej wchodzi 12 Banków Rezerwy Federalnej. Obecnym przewodniczącym Fed jest Jerome Powell. 
 • FOMC - Federalny Komitet Otwartego Rynku. Organ kształtujący politykę monetarną Systemu Rezerwy Federalnej. W jego skład wchodzi 12 członków. FOMC organizuje osiem posiedzeń w roku, ale w razie potrzeby może również odbywać posiedzenia nieplanowane. Po każdym posiedzeniu wydawane jest oświadczenie polityczne. Dokument ten podsumowuje perspektywy gospodarcze Komitetu oraz decyzje podjęte podczas posiedzenia. 
 • BoJ - Bank of Japan. Bank centralny Japonii, odpowiedzialny m.in. za emisję i obsługę japońskiej waluty (jena - JPY) oraz realizację polityki monetarnej. Na czele banku stoi prezes Haruhiko Kuroda. 
 • BoE - Bank of England. Bank centralny Wielkiej Brytanii. Emituje walutę (funt szterling - GBP) oraz nadzoruje politykę monetarną. Obecnym prezesem BoE jest Andrew Bailey. 
 • RBA - Reserve Bank of Australia (Bank Rezerw Australii) jest bankiem centralnym Australii. Jego zadaniem jest przyczynianie się do stabilności waluty (dolara australijskiego - AUD), pełnego zatrudnienia oraz dobrobytu gospodarczego i dobrostanu narodu australijskiego. Obecnym prezesem RBA jest Philip Lowe.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

author not set