3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (17.03.2023)

19:25 17 marca 2023

Obawy o kondycję sektora bankowego spowodowały olbrzymie wyprzedaże na globalnych rynkach akcji i teraz inwestorzy mają nadzieję, że Fed złagodzi swoją jastrzębią retorykę na posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Odpowiedź Fed poznamy w najbliższą środę o godz. 19:00. Decyzje o stopach procentowych z Banku Anglii i Szwajcarskiego Banku Narodowego również przyciągną uwagę inwestorów. Podobnie katalizatorami zmienności mogą być wstępne PMI za wrzesień z Europy i USA. Koniecznie obserwuj US500, DE30 i GBPCHF w przyszłym tygodniu!

US500

Decyzja w sprawie stóp FOMC oraz konferencja Jerome Powella są kluczowym wydarzeniem tygodnia. Można powiedzieć, ze narracja z konferencji pokaże jak bardzo zdeterminowany w swojej jastrzębiej polityce pozostanie Fed. Rynek oczekuje, że Fed podniesie stopy o zaledwie 25 punktów bazowych, w świetle słabnącej presji inflacyjnej i ostatnich zawirowań w sektorze bankowym. Niektórzy oczekują jednak, że bank centralny może bardziej radykalnie zmienić kurs, jeśli system finansowy będzie w trudnej sytuacji. Zobaczymy, czy te oczekiwania zostaną spełnione w środę o 19:00, a jakiekolwiek odchylenie od ruchu o 25 pb może potencjalnie olbrzymią dodatkową zmienność na rynkach. Zostanie przedstawiony także nowy zestaw prognoz, który może przyciągnąć uwagę inwestorów. 

DE30

Podczas gdy banki centralne będą przyciągać najwięcej uwagi w przyszłym tygodniu, publikacja indeksów flash PMI za marzec może również wywołać skok zmienności. Oczekuje się, że niemieckie indeksy produkcji i usług wzrosną nieznacznie w porównaniu z lutowymi publikacjami, a słabszy od oczekiwań odczyt może dostarczyć więcej paliwa bykom z DE30. Jak zwykle w Europie uwaga będzie skoncentrowana przede wszystkim na publikacjach z Francji (piątek, 9:15) i Niemiec (9:30).

GBPCHF

Fed nie jest jedynym głównym bankiem centralnym, który ma ogłosić decyzję w sprawie polityki monetarnej w przyszłym tygodniu. Inwestorzy poznają także decyzje Banku Anglii i Szwajcarskiego Banku Narodowego, obie decyzje w czwartek. W przypadku tego pierwszego oczekuje się podwyżki stóp o 25 pb. Jednak kontrakty terminowe na stopy procentowe wyceniają 40% prawdopodobieństwo, że stopa pozostanie bez zmian. Jednocześnie SNB jest w trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę podwyższoną inflację i niepewność wokół banku Credit Suisse. Inwestorzy oczekują bardziej gołębiego podejścia szwajcarskich decydentów. Obecnie rynek oczekuje jedynie podwyżki o 25 pb, podczas gdy na początku miesiąca wyceniano możliwą podwyżke o 75 pb.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót