Airbnb traci przez aktualizację rekomendacji Morgan Stanley

18:52 7 grudnia 2022

Akcje Airbnb (ABNB.US) spadły w środę o ponad 3,5% po tym, jak Morgan Stanley obniżył swoją rekomendację dla firmy zajmującej się wynajmem nieruchomości wakacyjnych. Rekomendacja została obniżona do niedoważaj z dobrze wyważonej ze względu na spowolnienie wzrostu liczby ofert i malejące zapotrzebowanie na pokoje wśród klientów. Nowa cena docelowa została wyznaczona na 80 USD za akcję, co implikuje około 11% spadku w stosunku do obecnych poziomów.

Akcje Airbnb (ABNB.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z niedźwiedzią luką cenową i testują kluczową strefę wsparcia na poziomie 86,20 USD, gdzie znajduje się najniższy poziom w historii. Gdyby doszło do wybicia w dół, cena wkroczyłaby na niezbadane terytorium, a wyprzedaż mogłaby się nasilić. Niemniej jednak kupujący wydają się odzyskiwać kontrolę w drugiej części sesji i dopóki cena będzie powyżej wspomnianego poziomu, może nastąpić korekta wzrostowa w kierunku linii trendu spadkowego. Wybicie w górę byłoby pierwszym sygnałem potencjalnego odwrócenia trendu, jednak dopóki tak się nie stanie, główny sentyment pozostaje niedźwiedzi. źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót