Akcje Alibaba pod presją po doniesieniach, iż Pekin stara się rozbić Alipay

18:30 13 września 2021

Akcje Alibaba (BABA.US) gwałtownie spadły podczas dzisiejszej sesji po tym, jak Financial Times doniósł, że chińskie władze chcą rozbić jej wspólnika  - firmę Alipay, aby zmniejszyć jej siłę rynkową oraz stworzyć osobną aplikację dla działalności pożyczkowej. Alipay to bardzo popularna firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi, której właścicielem jest Jack Ma’s, który stoi na czele Ant Group w której Alibaba ma jedną trzecią udziałów. Inwestorzy obawiają się również, że chińscy urzędnicy nasilają trwające represje wobec dużych firm technologicznych po tym, jak organy regulacyjne nakazały firmom internetowym – w tym Alibaba i Tencent – ​​zaprzestanie blokowania linków do witryn konkurentów na ich własnych stronach internetowych.

Akcje Alibaba (BABA.US) w zeszłym tygodniu spadły poniżej lokalnego wsparcia na poziomie 166,80 USD, co zbiega się z linią trendu wzrostowego oraz 50 SMA (zielona linia). Akcje rozpoczęły dzisiejszą sesję niżej, jednak kupującym udało się odzyskać kontrolę i być może dzisiaj dojdzie do ponownego testu wspomnianego poziomu 166,80 USD. W przypadku wybicia w górę, ruch wzrostowy może skierować się w kierunku lokalnego oporu na poziomie 177,77 USD. Jednak jeśli negatywny sentyment się utrzyma, wsparcie na poziomie 153,00 USD może być zagrożone. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót