Akcje American Airlines zyskały po publikacji wyników

17:30 21 kwietnia 2022

Akcje American Airlines (AAL.US) gwałtownie zyskały w czwartek po tym, jak przewoźnik odnotował mniejszą niż oczekiwano stratę kwartalną i przedstawił optymistyczne prognozy na bieżący kwartał.

  • Skorygowa strata spółki wyniosła 2,32 USD na akcję, co oznacza jej spadek w porównaniu ze stratą w wysokości 4,32 USD na akcję w tym samym okresie ubiegłego roku, jest to także wynik nieznacznie lepszy od szacunków analityków, którzy zakładali stratę na poziomie 2,40 USD. 
  • Przychody w wysokości 8,90 mld USD przewyższyły szacunki rynkowe na poziomie 8,79 mld USD. Silny wzrost liczby lotów w marcu zdołał zrównoważyć słaby styczeń spowodowany przez wariant Omicron wirusa COVID-19.
  • Współczynnik obłożenia wzrósł do 74,4% z 59,5%
  • Pomimo wysokich cen paliw, firma spodziewa się, że w drugim kwartale będzie rentowna dzięki poprawiającym się trendom popytowym.
  • American uważa, że w II kwartale przepustowość wyniesie od 92% do 94% poziomu z 2019 roku, a przychody będą wyższe od poziomu z 2019 roku o 6% do 8% (to więcej niż konkurenci Delta Air Lines i United Airlines).
  • "Praca, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat - uproszczenie naszej floty, modernizacja obiektów, udoskonalenie siatki połączeń, nawiązanie nowych relacji partnerskich, wprowadzenie nowych narzędzi dla klientów i członków załogi oraz zatrudnienie tysięcy nowych pracowników - daje nam bardzo dobrą pozycję w momencie, gdy branża nadal się odbija" - powiedział nowy prezes Robert Isom.

Akcje American Airlines (AAL.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z byczą luką cenową, jednak kupującym nie udało się dotrzeć do horyzontalnego oporu na poziomie 21,85 USD, który zbiega się ze zniesieniem 23,6% Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w maju 2020 roku. Cena nieznacznie się cofnęła i obecnie testuje górne ograniczenie przełamanego wcześniej kanału wzrostowego. Jeśli cena wróci do wewnątrz kanału, korekta spadkowa może pogłębić się w kierunku wsparcia na poziomie 19,25 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót