Akcje Beyond Meat dynamicznie zyskują pomimo słabych perspektyw finansowych

19:05 5 sierpnia 2022

Akcje Beyond Meat (BYND.US) zdołały wymazać solidne straty z notowań przedsesyjnych i są obecnie notowane o prawie 22,0% wyżej, pomimo faktu, że producent roślinnych alternatyw mięsnych podał rozczarowujące wyniki kwartalne, obniżył roczny cel sprzedaży i zapowiedział redukcję zatrudnienia ze względu na wpływ inflacji. 

  • Spółka odnotowała większą niż oczekiwano stratę kwartalną w wysokości 1,53 USD na akcję , w porównaniu do szacunków analityków na poziomie 1,18 USD.
  • Przychody spadły o 1,6% do 147 milionów dolarów, poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 149,2 milionów dolarów.
  • Dyrektor generalny Ethan Brown powiedział podczas konferencji prasowej, że wysoka inflacja i oszczędniejsze wydatki oznaczają, że konsumenci są mniej skłonni do zakupu wysokiej jakości mięsa roślinnego Beyond. 
  • W bieżącym roku obrotowym spółka spodziewa się przychodów na poziomie 470-520 mln dolarów, co oznacza spadek z wcześniejszej prognozy 560-620 mln dolarów. 
  • Beyond planuje zwolnić około 4% swojej liczby pracowników, czyli około 40 osób, aby zaoszczędzić około 8 milionów dolarów rocznie.
  • Pomimo trudnych warunków ekonomicznych i rosnącej konkurencji firma pracuje nad poprawą jakości swoich produktów. Brown powiedział, że firma koncentruje się na produktach, których smak jest nie do odróżnienia od mięsa, a kosztują tyle samo.
  • Mimo to analitycy nie są zbyt optymistyczni co do perspektyw firmy. Według FactSet tylko jeden z 19 analityków wydał byczą rekomendację, podczas gdy około jedna czwarta oceniła akcje spółki na sprzedawaj lub równoważ.

Beyond Meat (BYND.US) w ostatnich miesiącach poruszał się w trendzie bocznym, jednak kupujący zdołali odeprzeć rynkowe niedźwiedzie podczas dzisiejszej sesji i cena zbliża się do górnego ograniczenia konsolidacji. Jeżeli dojdzie do wybicia górą, następny główny cel dla kupujących znajduje się w okolicach górnego ograniczenia luki cenowej przy 65,50 USD, które pokrywa się również z mierzeniem 23,6% Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Niemniej jednak, jeśli dzisiejszy ruch w górę okaże się krótkotrwały, niewykluczone będzie uruchomienie kolejnego impulsu spadkowego w kierunku ostatnich minimów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót