Akcje Beyond Meat spadają o 14% po obniżeniu prognozy przychodów

17:49 22 października 2021

Akcje Beyond Meat (BYND.US) spadły o ponad 14% podczas dzisiejszej sesji po tym, jak producent roślinnych substytutów mięsa obniżył swoje prognozy przychodów w trzecim kwartale, powołując się na osłabienie popytu, zakłócenia łańcuchów dostaw oraz utrzymujący się wpływ COVID-19. Firma poinformowała, że obecnie spodziewa się odnotować sprzedaż netto w wysokości 106 milionów dolarów za kwartał, w porównaniu z wcześniejszą prognozą w granicach od 120 milionów USD do 140 milionów USD. Tymczasem analitycy spodziewali się przychodów w wysokości 133,1 miliona USD. Beyond Meat nie przedstawił prognoz co do zysków kwartalnych, jednak przed dzisiejszym ogłoszeniem konsensus rynkowy wynosił stratę w wysokości 29 centów na akcji.

Akcje Beyond Meat (BYND.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję od gwałtownych spadków i obecnie zbliżają się do wsparcia na poziomie 85,60 USD, które zbiega się z 78,6% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej z marca 2020 r. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót