Akcje Deere & Company spadają mimo dobrych wyników

19:10 20 maja 2022

Akcje Deere & Company (DE.US) spadają o ponad 12,0% podczas dzisiejszej sesji po tym, jak producent maszyn rolniczych i ciężkiego sprzętu podał mieszane wyniki kwartalne. Spółka zarobiła 6,81 USD na akcję, co oznacza wzrost o 19,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i przewyższa szacunki analityków, którzy zakładali zysk na poziomie 6,71 USD na akcję, ponieważ wyższe ceny zbóż pozytywnie wpływają na popyt. Firma podniosła swoje roczne prognozy, mimo że przychody okazały się niższe od szacunków analityków.

  • "Wyniki firmy Deere w drugim kwartale odzwierciedlają utrzymujący się silny popyt, nawet jeśli mamy do czynienia z presją ze strony łańcucha dostaw, która wpływa na poziom produkcji i harmonogram dostaw" - powiedział prezes John May.

  • Wynik działu rolniczego wzrósł o 13% rok do roku, jednak marża zysku operacyjnego w tym segmencie spadła o prawie 2,0% do około 20%. 

  • Ogólne marże zysku segmentów sprzętowych wzrosły o około 0,4% rok do roku.

  • W całym roku fiskalnym firma spodziewa się zysku netto w wysokości od 7 mld USD do 7,4 mld USD, co jest znacznie wyższym wynikiem w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie od 6,7 mld USD do 7,1 mld USD, ze względu na duży popyt na sprzęt rolniczy i budowlany, zwiększone wydatki na infrastrukturę oraz korzystne ceny upraw. 

Biorąc pod uwagę optymistyczne perspektywy finansowe, rosnące ceny żywności i perspektywę jej niedoborów w wielu miejscach na świecie, wydaje się, że reakcja inwestorów może być nieco przesadzona, a dzisiejsze spadki są w dużej mierze spowodowane ogólnym negatywnym sentymentem panującym na rynkach.

Akcje Deere & Company (DE.US) spadły o prawie 30,0% z rekordowo wysokiego poziomu 446,45 i obecnie testują ważne wsparcie na poziomie 315,20 USD, które zbiega się z 38,25 zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 roku. Jeśli dojdzie do przełamania niższego poziomu, następny cel dla sprzedających znajduje się w okolicach poziomu 280 USD, który jest zaznaczony poprzednimi reakcjami cenowymi. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót