Akcje Kazatomprom rosną w obliczu szerokich perspektyw rozwoju

11:54 8 kwietnia 2022

Kazatomprom KAP.UK to największy na świecie producent uranu, notowany na londyńskiej giełdzie, w 2021 roku firma odpowiadała za blisko 40% całkowitej podaży surowca na świecie. W ostatnim czasie firma doświadczyła problemów w związku z napiętą sytuacją polityczną w Kazachstanie, wojną na Ukrainie oraz dążeniem do samowystarczalności energetycznej zyskującej zwolenników w senacie USA:

  • Kazachstan nie uznał dwóch separatystycznych republik Ługańska i Doniecka w Donbasie, nie wyraził też zgody na pomoc militarną dla Rosji, która zwróciła się o nią do rządu z Astany;

  • Kazatomprom może liczyć na wsparcie Chin ze względu na strategiczne położenie Kazachstanu w obrębie inicjatywy Pekinu 'Jednego pasa i drogi’,  pozostaje też głównym kontrahentem Chin w zakresie dostaw uranu niezbędnego do produkcji paliwa jądrowego;

  • Jednocześnie jednak Kazachstan nie ma dostępu do morza przez co uran na zachód transportowany był przede wszystkim przez Rosję i jej północne porty morskie;

  • Chiny planują budowę ponad 150 reaktorów jądrowych do 2035 roku w całej Eurazji. Powstanie takiej liczby reaktorów musiałoby wiązać się z potężnym wzrostem produkcji i popytu na uran;

  • USA próbuje uniezależnić się od dostaw strategicznych surowców stawiając na ‘‘domestic production’ czyli rozwój rodzimej produkcji. Widzimy ten trend m.in. w USA, które do tej pory było w pełni uzależnione od zagranicznych źródeł w zakresie uranu i paliwa jądrowego (głównie Kazatomprom i wzbogacony uran dostarczany przez rosyjski Rosatom);

  • Zmiana polityki wobec importu uranu w USA oraz dyskutowane embargo na rosyjski wzbogacony uran poskutkowały spadkami Kazatompromu i wzrostami spółek wydobywczych z Ameryki Północnej, przede wszystkim Uranium Energy Corp, które dotarło do rekordowych złóż położonych w Wyoming;

  • Jednocześnie Kazatomprom pozostaje wiodącym dostawcą na świecie z najbardziej konkurencyjnymi cenami na rynku, który ma dostęp do ‘odnawialnych’ źródeł uranu in situ, na świecie znajdują się niemal wyłącznie na terenie Kazachstanu; 

  • Potencjalna zmiana w europejskiej polityce energetycznej może skutkować ponownym otwieraniem a nawet budową nowych elektrowni jądrowych w Europie, a dostawy ze strony zachodnich producentów mogą nie zaspokoić popytu;

  • Głównymi rynkami zbytu dla Kazatompromu mogą w przyszłości stać się Chiny i Indie, które do 2031 roku planują generować 22 480 MW energii z energii jądrowej. W ciągu ostatnich trzech lat import uranu z Kazatompromu do Indii wyniósł 4 557 t wobec 2 988 t importowanych z drugiej największej wydobywczej firmy na świecie - kanadyjskiego Cameco CCJ.US;

  • Indie jeszcze w tym roku planują oddać do użytku 4 nowe reaktory jądrowe i 36 nowych reaktorów do 2028 roku, z których część otrzymała już pozwolenie na budowę.

Akcje Kazatomprom KAP.UK interwał W1. Akcje Kazatompromu znajdowały się w trendzie spadkowym od połowy listopada 2021 roku. Próbę odreagowania spadków najpierw zahamowały protesty w Kazachstanie. Następnie wyprzedaż pogłębiła się w dniu ataku Rosji na Ukrainę. Spadki w lutym wyhamowały w okolicach 23 USD za akcję, co pokrywa się z dołkiem cenowym z sierpnia 2021 roku, po którym nastąpiły dynamiczne wzrosty wyceny Kazatompromu. Cena akcji wciąż znajduje się prawie połowę niżej szczytów w okolicach 47 USD i jest w ciekawej sytuacji technicznej ponieważ próbuje pokonać opór lokalnego szczytu z czerwca 2021 roku. Wzrosty mogą przyspieszyć w kierunku 38.2 zniesienia fali spadkowej według Fibonacciego przy 34 USD. Nadzieję na wzrosty bykom może też dawać formacja podwójnego dołka w okolicach 23 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót