Akcje meme spółek ponownie w natarciu

19:22 12 maja 2022

GameStop (GME.US), AMC (AMC.US) i inne akcje meme poszybowały w górę podczas dzisiejszej sesji, wspierane przez inwestorów detalicznych, pomimo ogólnego negatywnego sentymentu. GameStop skoczył o ponad 20%, podczas gdy AMC w pewnym momencie wzrosło o ponad 35,0%, jednak większość tych zysków została już wymazana. Obie spółki zwróciły na siebie uwagę rynku w zeszłym roku, kiedy grupa inwestorów detalicznych stworzyła masowe short squeezy, w wyniku czego kilka funduszy hedgingowych straciło pieniądze. Od tego czasu akcje obu spółek gwałtownie spadły, a liczne fundusze hedgingowe i sprzedawcy krótkich pozycji zaczęli ponownie budować swoje pozycje. Według FactSet zainteresowanie krótkimi pozycjami w GameStop wynosi 21,4%, a w AMC 19,5%. Dzisiejsze ruchy nie zostały wywołane żadną ważną wiadomością, dlatego wydaje się, że inwestorzy detaliczni ponownie podnieśli ceny akcji, co z kolei zmusiło krótkich sprzedawców do zamknięcia swoich pozycji i stworzyło jeszcze większą presję na kupno.

Akcje GameStop (GME.US) spadły o prawie 50% od ostatniego maksimum z końca marca 2022 roku. Niemniej jednak akcje odbiły się od ważnego wsparcia na poziomie 41,60 USD, które jest zaznaczone poprzednimi reakcjami cenowymi. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego wsparcia, nie można wykluczyć wznowienia ruchu wzrostowego. Źródło: xStation5

Akcje AMC (AMC.US) gwałtownie spadły z ostatniego maksimum na poziomie 35,00 USD, które wyznacza górne ograniczenie struktury 1:1 i obecnie testują wsparcie na poziomie 9,60 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót