Akcje Peloton wzrosły o 5% - firma rozpocznie działalność w sektorze gier wideo

19:23 20 lipca 2021

Pomimo ostatnich spadków na giełdach, akcje Peloton (PTON.US) radzą sobie bardzo dobrze z powodu dwóch oświadczeń wydanych przez spółkę. Wczoraj producent produktów fitness powiedział CNBC, iż przygotowuje się do wejścia w branżę gier wideo, ponieważ firma chce zdywersyfikować treści dla swoich użytkowników. Pierwszym produktem będzie gra wideo w aplikacji o nazwie Lanebreak, w której gracze będą musieli zmieniać rytm i poziom oporu ćwiczen, aby osiągnąć różne cele i zdobyć nagrody. Gra powinna zostać oficjalnie uruchomiona na początku 2022 roku.

Podczas dzisiejszej sesji akcje Peloton wzrosły o ponad 5% po tym, jak firma ogłosiła, że zapewni prawie 4 milionom w pełni ubezpieczonych członków UnitedHealth Group (UNH.US) 12-miesięczny dostęp do zajęć fitness na żywo i na żądanie bez dodatkowych kosztów. Rozpoczęty w zeszłym miesiącu korporacyjny program wellness firmy Peloton udostępnia produkty producenta sprzętu fitness firmom i organizacjom działającym w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Niemczech. Aby utrzymać tempo, Peloton wkracza również na rynki międzynarodowe, w tym do Australii.

Akcje Peloton (PTON.US) gwałtownie wzrosły wczoraj pomimo gwałtownych spadków na rynku, a ruch w górę jest kontynuowany również podczas dzisiejszej sesji. Cena przebiła się powyżej 200 SMA (czerwona linia) i obecnie testuje lokalny opór na poziomie 125,70 USD, który zbiega się z 50% zniesieniem Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót