Akcje Plug Power gwałtownie rosną po rekomendacji Morgan Stanley

19:15 13 października 2021

Akcje Plug Power (PLUG.US) wzrosły o ponad 12,0% podczas dzisiejszej sesji po rekomendacji  Morgan Stanley, która uważa, że ​​akcje spółki, która zajmuje się wodorowymi ogniwami paliwowymi mogą wzrosnąć o ponad 30%. Analitycy podnieśli cenę docelową akcji do 40 USD z 35 USD. Analityk Stephen Byrd powiedział, że podwyżka była spowodowana jutrzejszym dniem inwestorskim firmy, przyspieszonym wzrostem, wsparciem legislacyjnym oraz atrakcyjnym profilem ryzyka w stosunku do zysku.

Plug Power ogłosił również nowe partnerstwo z firmą Airbus (AIR.FR) w celu dekarbonizacji podróży lotniczych i operacji lotniskowych. Dodatkowo firma ogłosiła współpracę z Phillips 66 (PSX.US) w zakresie różnych możliwości związanych z wodorem. W szczególności obie firmy planują skoncentrować się na:

  • Integracji i skalowaniu niskoemisyjnego wodoru w sektorze przemysłowym
  • Zwiększenie wykorzystania paliw wodorowych w sektorze transportowym
  • Rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi

Akcje Plug Power (PLUG.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z byczą luką cenową i obecnie zmierzają w kierunku silnego oporu na poziomie 36,00 USD, który zbiega się z 200 SMA (czerwona linia). W przypadku wybicia się w górę, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku kolejnego oporu na poziomie 40,30 USD, który zbiega się z 38,2% zniesieniem Fibonacciego ostatniej fali spadkowej rozpoczętej w styczniu. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę, najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 32,00 USD i pokrywa się z 23,6% zniesieniem Fibonacciego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót