Alert rynkowy: Czy banki centralne poruszą rynki w środę?

12:50 9 kwietnia 2019

Środa będzie kluczowa dla rynków finansowych, a w szczególności dla takich instrumentów jak EURUSD czy DE30, ze względu na oczekiwanie inwestorów na informacje z dwóch kluczowych banków centralnych dla tych rynków: Fedu oraz EBC. W tej analizie przedstawiamy bieżącą sytuację oraz czego oczekiwać po bankach wraz ze spojrzeniem na EURUSD oraz DE30.

Podsumowanie:

  • EBC znajduje się pod presją do dostarczenia większej ilości narzędzi luzowania
  • Czy Fed rozmawiał na temat cięć stóp procentowych?
  • Formacja podwójnego dołka na EURUSD
  • Gwiazda polarna na DE30, ale przy bardzo silnym trendzie wzrostowym

Czy EBC będzie musiał powrócić do QE (luzowanie ilościowe)?

Zaledwie kilka miesięcy temu EBC dyskutował na temat przyszłej ścieżki podwyżek stóp procentowych, natomiast teraz przy bieżących warunkach rynkowych ogłasza program długoterminowych pożyczek dla banków (TLTRO 3). Program ten może nie być jednak wystarczający dla rynków, dlatego już teraz spekuluje się na temat powrotu programu QE. Naszym zdaniem EBC pozostanie na razie przy swoim zdaniu wskazującym, że problemy gospodarcze są jedynie tymczasowe i spróbuje opóźnić wprowadzenie nowych narzędzi jak najdłużej się da. Niemniej Draghi będzie pytany o wiele trudnych kwestii podczas konferencji prasowej o godzinie 14:30 jutrzejszego dnia.

Co pokażą minutes FOMC?

Fed dał jasny przekaz na poprzednim posiedzeniu w marcu, że nie powinniśmy się spodziewać dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku. To pomogło rynkom akcji, ale dolar pozostał wciąż mocny, czemu pomaga słaba sytuacja w Europie. Minutes pokażą detale dyskusji ze wskazanego posiedzenia. Kiedy popatrzymy na kontrakty na stopy procentowe Fed, rynek wskazuje już w tym momencie na cięcie stopy procentowej przynajmniej raz do końca przyszłego roku. Czy Fed jest gotowy do takiego ruchu? Naszym zdaniem wielu członków Fed nie widzi jasnych sygnałów spowolnienia i nie wydaje się, aby mogli oni popierać ideę obniżki stóp procentowych. Niemniej, jeśli taka dyskusja pojawiła się jednak na poprzednim spotkaniu, będzie to jasny sygnał dla dolara amerykańskiego.

Żółte kropki na wykresie pokazują, że członkowie FOMC nie widzą podwyżki stóp procentowych w tym roku. Linie poniżej obrazują zachowanie się kontraktów na stopy Fed, które sugerują przynajmniej jedno cięcie do przyszłego roku. Co ciekawe, te oczekiwania dotyczące cięcia pogłębiły się od poprzedniego spotkania. Źródło: Bloomberg, XTB

EURUSD

 

Potencjalnie widzimy utworzenie się formacji podwójnego dołka na parze EURUSD na interwale dziennym. Para pozostaje jednak w silnym trendzie spadkowym w formacji trójkąta zniżkującego. Kluczowy opór znajduje się relatywnie daleko przy poziomie 1,1515, natomiast wsparcie znajduje się przy poziomie 1,1175. Źródło: xStation5

DE30

Sytuacja na niemieckim DAXie jest całkiem interesująca. Rynek znajduje się w bardzo silnym trendzie wzrostowym od końca grudnia poprzedniego roku. Trend ten uzasadniony jest formacją oRGR oraz wzrostowym kanałem trendowym. Niemniej doszło do pojawienia się sygnałów odwrócenia przy górnym limicie wspomnianego kanału. Najbliższe wsparcie znajduje się przy poziomie 11775 punktów. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót