Alert techniczny: USDCHF

11:28 26 marca 2020

Od 9 marca na parze walutowej USDCHF utrzymuje się tendencja wzrostowa. Patrząc na wykres H1, widać jednak że ruch wyraźnie zwolnił. Aktualnie jako kluczowe wsparcie należy traktować strefę przy 0,9725, gdzie znajduje się dolne ograniczenie układu Overbalance. Miejsce to było bronione już przedwczoraj, niemniej kupujący nie zdołali wybić się powyżej lokalnej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach, przez co ponownie obserwujemy zejście do wsparcia. W przypadku jeżeli zostanie ono wybronione, niewykluczony jest dalszy ruch w górę, który powinien przyspieszyć w momencie pokonania niebieskiej linii trendu. Z drugiej strony, wybicie poniżej strefy zaznaczonej na zielono, może doprowadzić do większych spadków, wtedy też jako najbliższe wsparcie należy traktować mierzenie 38,2% Fibonacciego. Należy również pamiętać o dzisiejszych danych z USA, które powinny przyczynić się do większej zmienności na dolarze. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zostanie opublikowana o godzinie 13:30.

USDCHF interwał H1. Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót