Allegro z mocną poprawą wyników w 1Q 2021

10:32 13 maja 2021

Allegro (ALE.PL) pozostaje dziś jedną z bardziej odpornych spółek z indeksu WIG20 wobec trwającej przeceny na globalnych rynkach akcji. Kurs oscyluje obecnie wokół punktu odniesienia, choć godzinę temu wzrosty przekraczały aż 5%. Grupa przedstawiła raport za pierwszy kwartał 2021 przed dzisiejszym otwarciem sesji.

Przychody netto w 1Q 2021 wzrosły o 61,1% r/r do 1,21 mld PLN. Wartość sprzedanych produktów (GMV) wzrosła o 41,1% r/r do 9,6 mld PLN. Wynik EBITDA grupy wyniósł 527,5 mln PLN wobec 350,2 mln PLN w analogicznym okresie przed rokiem (+50,6% r/r). Na koniec I kwartału liczba aktywnych kupujących przekroczyła 13,2 mln, o 13,4% więcej niż przed rokiem. Prezes Allegro podkreślił, że grupa odnotowała również dwucyfrowy wzrost liczby sprzedawców, w tym zagranicznych, a także liczby ofert.

W 1Q 2021 zysk netto grupy wzrósł aż o 157,8% r/r do 269,6 mln PLN. Źródło: Spółka
Pozytywna reakcja rynku po wynikach Allegro została już całkowicie zredukowana - widać wyraźny wpływ wyprzedaży na szerokim rynku akcji. Warto zwrócić uwagę, że okolice 51,8 zł służyły wcześniej jako ważne wsparcie. Aby móc mówić o zmianie sentymentu ze spadkowego na wzrostowy, kupujący musieliby przywrócić kurs powyżej 59,30 zł. Póki co średnioterminowy trend walorów pozostaje spadkowy. Źródło: xStation5

___________________________________________________________________

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót