Answear notuje mocny wzrost sprzedaży w 1Q 2021

10:35 7 kwietnia 2021

Answear.com (ANR.PL) przedstawił wstępne dane dotyczące sprzedaży za 1Q 2021, w wyniku czego kurs spółki umacnia się dziś o ponad 4%. Jak podano w komunikacie, sprzedaż online w pierwszym kwartale 2021 wzrosła do 127 mln PLN (+82% wobec analogicznego okresu 2020). Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF wyniosły 122 mln PLN, co oznacza wzrost o 76% r/r. 

W komunikacie podano, że w związku z wejściem na GPW i dokapitalizowaniem spółki, bariery finansowe rozwoju zostały zlikwidowane. Wskazano, że wzrosty sprzedaży wynikają z obecności na wszystkich głównych rynkach regionu, stałego poszerzania oferty o nowe kategorie i marki oraz intensyfikacji działań marketingowych. Podkreślono także pozytywny wpływ lockdownu, który w pierwszym kwartale został wprowadzonych na wszystkich rynkach, gdzie obecna jest firma Answear. 

Kurs spółki uwolnił się dziś z krótkoterminowej konsolidacji. Patrząc na wykres H4 (ze względu na krótki okres notowań na GPW) widać, że okolice 33 zł to w tej chwili ważne wsparcie. Kolejne wsparcie to poziom 32,100 zł (trzykrotne minima intraday). Cena akcji znajduje się około 10% poniżej szczytów z pierwszej połowy lutego. Źródło: xStation5

___________________________________________________________________

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót