Biogen traci pomimo lepszych wyników od oczekiwań

19:50 22 kwietnia 2021

Akcje Biogen (BIIB.US) spadły dzisiaj nawet o ponad 2% pomimo lepszych niż oczekiwano danych kwartalnych. W pierwszym kwartale firma biotechnologiczna zarobiła 5,34 USD na akcje, przy sprzedaży na poziomie 2,69 miliarda USD. Zysk spadł o 42%, a sprzedaż o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wciąż obie miary okazały się powyżej szacunków rynkowych. Analitycy oczekiwali skorygowanego zysku na poziomie 4,97 USD na akcję i 2,65 miliarda USD sprzedaży. W roku fiskalnym 2021 firma podniosła swoje prognozy skorygowanych zysków do przedziału od 17,50 USD do 19,00 USD na akcję z zakresu od 17,00 USD do 18,50 USD za akcję, ale utrzymała swoje prognozy dotyczące przychodów między 10,45 mld USD a 10,75 mld USD. Analitycy Stifel zwrócili uwagę na fakt, że wysokie zyski zostały przyćmione przez niepewność związaną z lekiem firmy na chorobę Alzheimera.

Akcje Biogen (BIIB.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję ze spadkową luką cenową, jednak sprzedającym nie udało się przebić poniżej długoterminowej linii trendu wzrostowego i cena zdołała odrobić część strat. Jeśli kupującym uda się utrzymać obecną siłę wzrostową, może nastąpić kolejny impuls w kierunku głównej strefy oporu około 270 USD. Jeśli jednak sprzedającym uda się odzyskać kontrolę i przebić się poniżej wspomnianej linii trendu wzrostowego, wówczas wsparcie na poziomie 250,49 USD może być zagrożone. Źródło: xStation5

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót