Bitcoin spada poniżej 38 000 USD!

15:14 21 stycznia 2022

Po raz drugi w tym miesiącu cena Bitcoina spadła poniżej psychologicznego wsparcia na poziomie 40 000 USD, osiągając podczas dzisiejszej sesji poziom 37 700 USD. Aktywa cyfrowe dołączyły do wyprzedaży akcji technologicznych, w wyniku czego całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o ponad 3% i wynosi obecnie około 1,81 biliona dolarów. Wielu inwestorów przygotowuje się na nadchodzące podwyżki stóp procentowych, które znacząco wpływają na aktywa ryzykowne, takie jak akcje i kryptowaluty.

Jak donosi Cointelegraph, piątkowe wygaśnięcie opcji, obejmujące otwarty interes w wysokości prawie 600 milionów dolarów, zostało uznane za głównego winowajcę zaiskrzenia zmienności. 

Bitcoin przewodził w likwidacjach z kwotą 250 milionów dolarów, a następnie eter z kwotą 163 milionów dolarów. Źródło: Coinglass

Liczba dziennych aktywnych adresów (DAA) również przesuwa się w dół. Wskaźnik ten odzwierciedla sentyment inwestorów i ich pogląd na aktualną cenę Bitcoina.

50-dniowa średnia krocząca (MA) DAA przecięła się poniżej 200-dniowej MA, co może zwiastować dalsze spadki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 17 maja, po czym cena BTC spadła z około 46 000 USD do 29 000 USD. Źródło: Santiment

Krótkoterminowa perspektywa wygląda ponuro, szczególnie, że spada zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Dopóki ten trend się nie odwróci, dopóty ruch spadkowy może się pogłębiać.

Produkty inwestycyjne oparte o aktywa cyfrowe odnotowały odpływ w wysokości 73 mln USD, co jest piątym tygodniem odpływu z tej serii, która obecnie wynosi 532 mln USD. Źródło: Coinshares

Bitcoin spadł w piątek o ponad 8%. Nocny wybuch zmienności posłał największą kryptowalutę do sześciomiesięcznych minimów w okolicach 37 700 USD. Jeżeli obecny sentyment się utrzyma i sprzedającym uda się przebić poniżej wsparcia na poziomie $37 200, (które pokrywa się ze zniesieniem 78,6% Fibonacciego, fali wzrostowej zapoczątkowanej w czerwcu 2021), ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku kolejnego psychologicznego wsparcia na poziomie $30 000. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót