Brytyjski parlament zadecyduje o losach funta

17:40 18 października 2019

Parlament szykuje się do ważnego głosowania

Uzgodnione nowe porozumienie to jedno, a jego akceptacja to drugie. Brytyjski parlament spotyka się jutro, aby zadecydować o losach Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Jeśli nowe porozumienie zostanie poprarte, Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października. W innym wypadku czeka nas przedłużenie Brexitu oraz dalsza niepewność co do losu tego państwa lub w najgorszym scenariuszu wyjście z UE bez porozumienia. Funt pozostaje mocny, ale rynek nie jest pewny co do wyniku sobotniego głosowania. Wobec tego na otwarciu w niedziele może się dosyć sporo dziać zarówno na funcie, jak i na kontraktach na indeksy giełdowe.

Najwolniejszy wzrost od 30 lat

Zgodnie z oczekiwaniami chiński wzrost gospodarczy spowolnił. Niemniej spowolnienie było jednak nieco większe niż spodziewał się rynek, gdyż dynamika wzrostu PKB wypadła na poziomie 6,0% r/r. Jest to jednocześnie najwolniejsze tempo od 30 lat. Wobec tego rynek w szczególności będzie patrzył na to, czy porozumienie handlowe między USA oraz Chinami wejdzie w życie i wpłynie na pobudzenie aktywności gospodarczej.

Wyniki finansowe na Wall Street

Mieszana sytuacja na giełdach ze względu na spowolnienie gospodarcze oraz niepewność względem Brexitu to nie wszystko. Na Wall Street trwa sezon wyników za III kwartał. Dzisiaj wynikami pochwaliły się takie spółki jak Coca Cola (KO.US) oraz American Express (AXP.US). Obie spółki zaskoczyły pozytywnie przychodami, choć Coca Cola wypadła nieco gorzej pod względem samyuch zysków. Do tej pory aż 7 z 8 członków indeksu DJIA zaskoczyło swoimi dobrymi wynikami finansowymi.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót