Chińscy urzędnicy podkopują bycze nastroje

07:56 7 października 2019

Podsumowanie:

  • Chiny są coraz bardziej niechętne do szerokiego porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi
  • Oferta jaka ma być przedstawiona przez Chiny w Waszyngtonie nie ma zawierać zobowiązania do reformowania chińskiej polityki w sprawie przemysłu czy subsydiowania poszczególnych sektorów
  • Akcje rozpoczynają bieżący tydzień raczej mieszanie

Chociaż amerykańskie indeksy zakończyły poprzedni tydzień wyraźnymi wzrostami, przekraczającymi 1,4%, co było związane z dobrym postrzeganiem raportu z rynku pracy, to na początku nowego tygodnia bycze nastroje zostały zniwelowane poprzez informacje napływające ze strony chińskiej w stosunku do porozumienia handlowego. Zasygnalizowali oni, że w coraz mniejszym stopniu są zainteresowani szerokim porozumieniem handlowym ze Stanami Zjednoczonymi. W rezultacie, Chiny mają przedstawić ofertę, która nie będzie zawierać zobowiązania dotyczącego reform w polityce ds. przemysłu oraz subsydiów rządowych, co było jednym z kluczowych warunków ze strony administracji Trumpa.

Oprócz tego, pracownicy w administracji Trumpa mieli wskazać, że zagrożenie dotyczące odwołania Trumpa ze stanowiska nie psuje sytuacji związanej z rozmowami handlowymi. W rezultacie wszystkich wymienionych informacji, kontrakty na S&P 500 tracą dzisiaj, co miało również miejsce na rynku japońskim oraz koreańskim. W tym samym czasie japoński jen oraz złoto zyskiwały. Naszym zdaniem te komentarze powodują, że szanse na zawiązanie jakiegokolwiek porozumienia handlowego znacząco spadły. Z drugiej strony inwestorzy powinni już być przyzwyczajeni do wahania nastrojów w negocjacjach handlowych, co powoduje, że ewentualna presja ze strony podaży powinna być tymczasowa.

S&P 500 rozpoczyna ten tydzień luką spadkową, co mo że być potencjalnym trzecim z rzedu tygodniem spadkowym. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót