Chiński import odbija, natomiast eksport wyraźnie rozczarowuje

08:48 9 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Import w Chinach za listopad odbija, co związane jest ze wzrostem zakupów amerykańskich produktów rolnych

  • Eksport wypada bardzo słabo, pomimo słabej bazy z zeszłego roku

  • Brak wystarczających oznak ożywienia, ewentualna stała poprawa będzie zależała od progresu w negocjacjach handlowych

Chiński import odbija o 0,3% r/r w listopadzie, co było zdecydowanie lepszym odczytem niż sugerowane 1,4% r/r spadku. Największy wzrost importu dotyczył produktów z Malezji, Tajlandii oraz Holandii. W tym samym czasie zauważalny był również spory wzrost importu ze Stanów Zjednoczonych, którego wzrost w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej wyniósł 2,7% r/r. Była to najwyższa dynamika wzrostu od lipca 2018 roku. Niemniej, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o poprawie sytuacji na płaszczyźnie popytowej, ze względu na to, że wolumenowo największy wzrost importu dotyczył produktów ze Stanów Zjednoczonych. Był to oczywiście gest dobrej woli ze strony Chin w toczących się negocjacjach handlowych. Chiński import może być warty obserwacji w kolejnych miesiącach, ze względu na to, że może być to dobry wskaźnik dotyczący tego, czy firmy widzą jakiekolwiek sygnały poprawy w popycie. 

W tym samym czasie mamy jednak rozczarowanie ze strony eksportu, który spadł 1,1% r/r przy oczekiwaniu wzrostu na poziomie 0,8% r/r. Wynik może być szczególnie rozczarowujący, patrząc na to, że baza w zeszłym roku była dosyć mała. Pomimo spadku eksportu w ujęciu rocznym, ogólny jego obraz nie wygląda źle. Główna przyczyna spadku to ogromny spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych, który wyniósł 23% r/r. Jest to największy spadek od lutego. Z kolei patrząc na 12 miesięczną sumę eksportu, możemy mówić aktualnie o najgorszych danych od początku 2010 roku. Podsumowując, nie widać jeszcze żadnych wyraźnych sygnałów poprawy sytuacji od strony handlowej, ale te oczywiście mogą się pojawić w przypadku podpisania porozumienia handlowego między dwoma największymi gospodarkami na świecie. 

Chiński eksport nie wygląda wcale źle na tle 2018 roku. Z drugiej jednak strony eksport do USA wygląda fatalnie. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót