Chiny będą łagodzić negatywny wpływ wojny handlowej na gospodarkę

07:08 11 września 2019

- Zdaniem redaktora naczelnego Global Times, Chiny będą starały się łagodzić negatywny wpływ wojny handlowej
- Chiny publikują listę towarów, które będą podlegały zwolnieniu z ceł
- Nieoczekiwany spadek stopy bezrobocia w Korei Południowej

Chiny wesprą krajową gospodarkę

O poranku obserwujemy wzrost apetytu na ryzyko, co jest pokłosiem informacji napływających z Chin. Zdaniem redaktora naczelnego Global Times, Hu Xijin, Chiny będą starały się złagodzić negatywny wpływ konfliktu handlowego na gospodarkę. Xijin napisał, że według jego źródeł Chiny wprowadzą nowe środki mające na celu złagodzić konsekwencje wojny handlowej. Co ważne, Xijin donosi, że te środki będą wsparciem zarówno dla chińskich przedsiębiorstw, jak i amerykańskich. Niemniej jak do tej pory nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje dotyczącego tego jakie to mogłyby być środki. Warto jednak pamiętać, że na początku października ma się odbyć kolejna runda negocjacji amerykańsko-chińskich. W odpowiedzi na te doniesienia dolar australijski zyskuje, podobnie jak chińskie indeksy.

Rozczarowująca lista zwolnień z ceł

Podczas gdy powyższe doniesienia można uznać za pozytywne to ich wpływ na rynek może być ograniczony za sprawą innych informacji z Państwa Środka. Chiny opublikowały listę towarów, które będą podlegały zwolnieniu z ceł. Ta lista nie zawiera jednak tak kluczowych produktów jak kukurydza, soja czy wieprzowina. Znalazły się na niej za to takie produkty jak leki na raka czy środki odstraszające owady. Zwolnienia wejdą w życie 17 września. Kluczowe produkty, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, nie znalazły się na liście, ale Chiny zapowiedziały, że w najbliższych tygodnia dalej będą rozpatrywać wnioski o zwolnienia i mogą opublikować kolejną listę produktów, co daje nadzieję amerykańskim rolnikom.

 

 

CHNComp jest najlepiej radzącym sobie azjatyckim indeksem w środę o poranku. Indeks zyskuje ponad 1% po doniesieniach z Chin. Najbliższy ważniejszy opór znajduje się przy poziomie 11100 pkt. Źródło: xStation5

Bezrobocie w Korei Południowej spada

Stopa bezrobocia Korei Północnej nieoczekiwanie spadła z 4% do 3,1% w sierpniu. Był to wynik znacznie lepszy od oczekiwań, ponieważ konsensus rynkowy wskazywał na utrzymanie się stopy na poziomie 4%. Jest to najniższy odczyt stopy bezrobocia od listopada 2013 roku i jednocześnie największy wzrost zatrudnienia (452 tysiące w ujęciu rocznym) od marca 2017 roku. Na odczyt z pewnością wpływ miał efekt bazy, ponieważ sierpień 2018 roku był bardzo słaby pod kątem danych o zatrudnieniu. Niemniej tak duży spadek i tak jest zaskakujący. Raport pokazał również, że tempo spadku zatrudnienia w sektorze przemysłowym zwolniło, co może być dobrym prognostykiem dla koreańskiej gospodarki opartej o eksport, szczególnie w czasie pogarszania się sytuacji w globalnym sektorze przemysłowym.

 

Zatrudnienie w Korei Południowej w sierpniu wzrosło znacznie mocniej niż oczekiwano. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót