Co słychać na ropie po posiedzeniu OPEC?

18:05 6 grudnia 2019

Ze strony Arabii Saudyjskiej:

  • Arabia Saudyjska utrzyma cięcia na poziomie 400 tys. brk na dzień i dodatkowo zetnie produkcję o 167 tys.
  • Wszystkie cięcia OPEC+ mają wynieść 2,1 mln brk po pełnym wykonaniu porozumienia
  • OPEC nie chce wzrostu zapasów w I kwartale przyszłego roku
  • OPEC+ jest gotowy spotkać się w marcu

Ze strony Rosji:

  • Kwota cięcia ze strony Rosji pozostaje bez zmian
  • Cięcie na poziomie 228 tys.
  • Kondensaty wykluczone z porozumienia o cięciu produkcji
  • OPEC+ dodatkowo zetnie produkcję o 500 tys. brk na dzień

Ropa początkowo traciła dzisiejszego dnia, ale po posiedzeniu zaczęła wyraźnie zyskiwać. W przypadu ropy WTI wzrosty sięgnęły niemal 60 USD za baryłkę. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykluczenie kondensatów może być tylną furtką dla Rosji czy Omanu, co może doprowadzić do ogólnego zwiększenia produkcji. Co więcej efekt netto cięcia na poziomie 500 tys. brk na dzień może być zdecydowanie mniejszy, biorąc pod uwagę mocniejsze cięcia ze strony dużej ilości producentów. Wcześniej przy celu cięcia na poziomie 1,2 mln brk na dzień cięcie wynosiło 1,5 mln brk na dzień.

Ropa zyskała po posiedzeniu OPEC w związku z informacją, iż realnie cięcie może wynieść do 2,1 mln brk na dzień. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót