Czego oczekiwać od jutrzejszego raportu NFP❓

15:05 1 grudnia 2022

📢Jutro o 14:30 poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. Czy NFP uzasadni spowolnienie podwyżek od grudnia?

Nastroje inwestorów w tym tygodniu skupione były i cały czas są na dwóch zdarzeniach. Pierwszym jest oczywiście wczorajsze wystąpienia Powella oraz relatywnie gołębi zwrot w retoryce szefa FED. Drugim zdarzeniem jest jutrzejszy raport NFP, który może wzmocnić/osłabić przewidywania co do faktycznego Pivotu w polityce najważniejszego banku centralnego na świecie. Spójrzmy czego możemy oczekiwać od jutrzejszego raportu NFP.

Czego spodziewają się analitycy?

 

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewają się, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym spadła do 200 tys. w lipcu. Odchylenie standardowe według konsensusu sporządzonego przez Bloomberga to 27,68 tysięcy. Jakiekolwiek większe odchylenie od mediany może powodować dynamiczne ruchu na indeksach giełdowych oraz walutach (umiarkowane zaskoczenie). Odchylenie wykraczające ponad wcześniej wspomniane odchylenie może jeszcze bardziej wzmocnić dynamikę zmian wycen (duże zaskoczenie). Źródło: Bloomberg

Jak może zareagować rynek?

FED nie chce zdusić gospodarki, dlatego też wszelkie odczyty makro, które mogą sugerować wystąpienie poważnych problemów na rynku pracy, mogą pozytywnie wpływać na wyceny ryzykownych aktywów (jako czynnik skłaniający FED do gołębiej polityki). Lepsze od oczekiwań dane mogą osłabić indeks US100 oraz US500. Dolar amerykański w świetle lepszych danych może zareagować spadkami. W przeciwnym razie możemy zaobserwować ruch odwrotny. Pamiętajmy jednak o wczorajszym przemówieniu Powella, który bezpośrednio stwierdził, że ostatnie dane są zachęcające i może być zasadne, aby zmniejszyć tempo podwyżek już od grudnia.

Co sugerują odczyty JOLTS oraz ADP?

Liczba nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych spadła do 10,334 mln w październiku z 10,687 mln w poprzednim miesiącu i powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 10,3 mln. Liczba wolnych miejsc pracy spadła w administracji stanowej i lokalnej, z wyłączeniem edukacji (-101,000); produkcji dóbr nietrwałych (-95,000); oraz w administracji federalnej (-61,000). Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w pozostałych usługach (+76 tys.) oraz w finansach i ubezpieczeniach (+70 tys.). W ciągu miesiąca liczba zatrudnień i całkowita liczba odejść zmieniła się nieznacznie i wyniosła odpowiednio 6,0 mln i 5,7 mln.

Źródło: Refinitiv

Raport ADP dotyczący zatrudnienia w USA za listopad wypadł na poziomie 127 tys.! Oczekiwano odczytu na poziomie 200 tys. Jest to kolejny sygnał dla Fed, który przemawia za spowolnieniem podwyżek stóp procentowych, po inflacji za październik, która wypadła wyraźnie poniżej oczekiwań. 

Sam odczyt wygląda słabo, ale zagłębiając się w szczegóły, możemy zauważyć, że rynek pracy faktycznie spowalnia. Raport ADP pokazuje spory spadek zatrudnienia po stronie produkcyjnej. Jedynie w przypadku wydobycia mamy wzrost zatrudnienia, ale w przetwórstwie spadek wyniósł 100 tys. osób. Z kolei w przypadku usług również obserwujemy sporo spadkowych sektorów. W zasadzie bez sektora wypoczynkowego raport ADP pokazałby bardzo duży spadek zatrudnienia. Warto pamiętać, że spadek zatrudnienia po stronie przemysłowej jest pierwszą oznaką słabości gospodarki, gdyż po stronie usług zwolnienia pokazują się zdecydowanie później.

 

Źródło: ADP

Analiza techniczna:

 

US500 gwałtownie zyskał po ostatnich komentarzach Powella i przełamał się powyżej długoterminowej linii trendu spadkowego i 200 SMA (czerwona krzywa). Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku kluczowego oporu na poziomie 4175 pkt, który zbiega się z 23,6% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku oraz górnym ograniczeniem struktury 1:1. Przebicie wyżej wskazywałoby na potencjalną zmianę głównego trendu na byczy. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę, może zostać zapoczątkowany kolejny impuls spadkowy w kierunku kluczowego wsparcia na 4000 punktów. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót