Czego oczekiwać po Fed ❓

11:38 16 czerwca 2021

💲 Amerykański bank centralny pomógł rynkom wejść na historyczne szczyty, jednak będzie musiał mierzyć się z pytaniami o inflację i bańki spekulacyjne.

Kiedy?

Posiedzenie FOMC zakończy się opublikowaniem decyzji - poznamy ją dziś wieczorem o godz. 20:00 czasu polskiego, natomiast 30 minut później rozpocznie się konferencja prasowa. Oprócz komunikatu zostaną również przedstawione nowe prognozy makroekonomiczne i wykres dot-plot, więc inwestorzy będą mieli do przyswojenia sporo informacji. Zachęcamy do obserwowania sekcji “Wiadomości” w naszej platformie, gdzie będziemy na bieżąco informować o decyzji Fed oraz reakcji rynków. 

Jak prezentuje się tło?

Amerykańska gospodarka przeżywa boom dzięki potężnemu wsparciu ze strony rządu oraz banku centralnego, natomiast inflacja wyniosła w maju 5%. Co więcej, inflacja bazowa (która nie uwzględnia cen żywności i energii) sięga 3,8% - jest to najwyższy poziom od blisko 30 lat. Choć pewna część wzrostu cen jest przejściowa (co bardzo często podkreśla Fed), to wysokie dochody gospodarstw domowych mogą wywierać presję inflacyjną przez dłuższy czas, natomiast problemy podażowe mogą potrwać miesiącami. Ponadto Departament Skarbu USA zredukował swoją pozycję gotówkową, zalewając rynki płynnością i zmuszając Fed do przeprowadzania operacji reverse repo na rekordową skalę, tak aby nie dopuścić do spadku stóp O/N poniżej 0%. W teorii stwarza to idealne warunki do zacieśniania polityki monetarnej. 

Sprzedaż detaliczna utrzymuje się znacznie powyżej trendu sprzed pandemii. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Czego oczekiwać?

“Stary” Fed zapewne przystąpiłby już do zacieśniania swojej polityki. Jednakże obecny Fed stwarza wrażenie dążenia do przegrzania gospodarki oraz rynków finansowych. Szanse na jakiekolwiek zacieśnianie podczas tego posiedzenia wynoszą praktycznie 0%. Z tego powodu inwestorzy powinni skupić się na dwóch kwestiach:

  1. Dyskusja na temat QE - Prezes Powell stwierdził wcześniej, że bank centralny zakomunikuje wszelkie dyskusje związane ze zmniejszaniem programu QE, stąd pierwszym działaniem ze strony Fed byłoby właśnie ogłoszenie dyskusji na ten temat. Brak jakiejkolwiek wzmianki można będzie uznać za bardzo gołębi sygnał. 

  2. Stopa IOER - rekordowy poziom operacji reverse repo odzwierciedla ogromną nadpłynność USD, którą można ograniczyć poprzez podwyższenie stopy rezerw banków (obecnie 0,1%). Byłby to zabieg techniczny, który mógłby jednak ograniczyć “paliwo” napędzające ceny akcji oraz obligacji - a to sprawia, że taka decyzja jest mało prawdopodobna. 

Rynki warte uwagi - US100

Chcąc znaleźć jeden rynek, który idealnie odzwierciedla oczekiwania co do dzisiejszej decyzji FOMC, jest to US100. Amerykańskie spółki technologiczne znajdują się na historycznych szczytach, częściowo z uwagi na dynamiczny rozwój sektora, jednak w pewnej mierze także z powodu bardzo ekspansywnej polityki pieniężnej. Wszelkie zmiany polityki byłyby dla tego rynku niekorzystne. 

Wpływ decyzji FOMC będzie widoczny na wykresie US100. Z technicznego punktu widzenia, trend pozostaje wzrostowy po dużej korekcie ABC zakończonej w maju. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót