Czego spodziewać się po wynikach Microsoftu?

17:09 26 lipca 2022

Microsoft (MSFT.US) poda wyniki za 4Q dzisiaj po zamknięciu sesji. Podobnie jak inne duże spółki technologiczne, akcje Microsoftu ucierpiały w ostatnich miesiącach, jednak skala spadków jest tutaj znacznie mniejsza. Rynek oczekuje, że Microsoft zanotuje wzrost zysku w ujęciu rocznym przy wyższych przychodach, jednak może to być trudne przy rosnącej inflacji i pogarszających się perspektywach makroekonomicznych.

  • Zgodnie z konsensusem rynkowym Microsoft ma w IV kwartale zanotować wzrost przychodów o 13,8% do 52,3 mld USD, a rozwodniony EPS powinien wzrosnąć o 5,9% w stosunku do ubiegłego roku do 2,29 USD. Jeśli oczekiwania zostaną spełnione to spółka odnotuje 18,6% wzrost rocznych przychodów do 199,3 mld USD oraz 19,2% skok EPS do 9,50 USD.

Źródło: Visible Alpha 

 

  • Kluczową kwestią są przychody z usług Azure i cloud computing, które są najważniejszym elementem działalności firmy w zakresie rozwiązań chmurowych, które oferują kompleksowy zestaw usług dla programistów, specjalistów IT i przedsiębiorstw. Analitycy oczekują dalszego wzrostu przychodów rok do roku, ale w najwolniejszym tempie od co najmniej ponad trzech lat. W III kw. firma odnotowała 46-proc. wzrost przychodów w swoim biznesie Azure, podczas gdy teraz oczekuje się ograniczenia wzrostu do 43,1%.
  • W ubiegłym roku Azure miał około 22% udziału w tym rynku, zaraz po Amazon Web Services. Jednak konkurencja szybko rośnie nie tylko ze strony Amazona czy Google Cloud Alphabet Inc, ale także kilku mniejszych firm.
  • Wczoraj Wells Fargo obniżył cenę docelową dla akcji Microsoftu ze względu na rosnącą inflację, wyższe stopy procentowe i mocniejszego dolara, które tworzą trudne środowisko dla kursów walutowych. Microsoft zdaje się być już świadomy tych czynników, gdyż w zeszłym miesiącu obniżył swoje prognozy finansowe i ograniczył liczbę oferowanych etatów.
  • Dzisiejszy raport w połączeniu z wynikami innych technologicznych gigantów, które również opublikują swoje kwartalne dane w tym tygodniu, dostarczy więcej wskazówek nie tylko w odniesieniu do sektora technologicznego, ale również w pewnym stopniu do szerszej gospodarki. Dlatego też dzisiejsze dane z Microsoftu i Alphabetu mogą wywołać większe ruchy na rynkach.

 

Akcje Microsoft (MSFT.US) są notowane około 27% poniżej maksimów z listopada 2021 roku. Obecnie cena zbliża się do dolnego ograniczenia formacji trójkąta. Jeśli nastąpi przełamanie, pierwsze wsparcie znajduje się na poziomie 241,50 USD i jest wyznaczone przez poprzednie reakcje cenowe oraz zniesienie 50,0% Fibonacciego z marca 2020 roku. Z drugiej strony, jeśli wyniki zaskoczą pozytywnie, wówczas może zostać uruchomiony impuls wzrostowy w kierunku lokalnego oporu przy 267,15 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót