Develia rośnie o 5%, deweloper sprzedaje udziały w Sky Tower

13:32 14 września 2021

Develia (DVL.PL) zyskuje na dzisiejszej sesji 5%. Deweloper poinformował, że jego spółka zależna zawarła przedwstępną umowę na sprzedaż 79,55% udziałów w nieruchomości Sky Tower we Wrocławiu - budynek jest jednym z najwyższych wieżowców w Polsce. Cena za udziały w Sky Tower (w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych) została ustalona na 84,42 mln EUR, a transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku. Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. - jednym z jej elementów jest redukowanie zaangażowania w segmencie komercyjnym, stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS.

Walory Develii (DVL.PL) znajdują się w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym - deweloperom sprzyja polityka pieniężna NBP (niskie stopy procentowe) i trwający boom na rynku nieruchomości. Dziś kurs istotnie zbliża się do niedawnych historycznych szczytów (maksima intraday 3,640 PLN). Na wykresie dziennym warto dostrzec linię poprowadzoną po niedawnych lokalnych dołkach (linia narysowana w oparciu o 3 reakcje cenowe) - niewykluczone, że w przyszłości może ona posłużyć jako poziom wsparcia. Oporem są wspomniane historyczne szczyty intraday przy 3,640 PLN. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót