DoorDash pod presją po obniżeniu rekomendacji RBC

19:15 2 grudnia 2022

Akcje DoorDash (DASH.US) zanotowały spadek o 2,8% podczas dzisiejszej sesji po tym, jak RBC Capital Markets obniżył rekomendację dla platformy dostarczającej jedzenie do "sector perform" z "outperform" i obniżył cenę docelową do 60$ z 70$ za akcję.

"Wyniki i zarządzanie DASH są powszechnie uważane za najlepsze w sektorze, ale zbliżając się do 2023 roku, nie czujemy się komfortowo z potencjalnie niekorzystnym stosunkiem ryzyka do zysku, biorąc pod uwagę prawdopodobną wrażliwość na opóźnienia w realizacji zamówień" - napisali analitycy RBC w komunikacie.

Spółka ogłosiła wczoraj plany zwolnień, które mogą dotyczyć 1250 stanowisk, co stanowi 7% obecnej siły roboczej. Ponadto DoorDash spodziewa się, że będzie musiał pokryć około 85 mln dolarów z tytułu opłat restrukturyzacyjnych.

DoorDash (DASH.US) rozpoczął dzisiejszą sesję wyraźnie niżej, jednak kupującym udało się wymazać część strat po tym jak cenie nie udało się przełamać poniżej średniej SMA50 (zielona linia). Dopóki cena znajduje się powyżej, dopóty może mieć miejsce korekta w kierunku średniej SMA200 (czerwona linia). Z kolei najbliższe wsparcie znajduje się w okolicach ostatnich minimów przy 41,60 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót