Dość jastrzębie komentarze Isabel Schabel z EBC

15:28 24 listopada 2022

Isabel Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego komentowała sytuację w polityce monetarnej strefy euro:

  • Presja cenowa raczej nie ulegnie szybkiemu zmniejszeniu. Podkreśliła ryzyko idących w opozycji do siebie polityki monetarnej i fiskalnej, na którą wpływ mają głównie ceny energii;
  • Największym ryzykiem dla banków centralnych pozostaje polityka, która jest źle skalibrowana na założeniu szybkiego spadku inflacji. EBC będzie musiał dalej podnosić stopy procentowe, prawdopodobnie do restrykcyjnych poziomów;
  • Nowe środowisko makroekonomiczne wymaga innego połączenia polityki monetarnej i fiskalnej. Napływające jak dotąd dane sugerują, że przestrzeń do spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych pozostaje ograniczona;
  • Należy unikać zbyt ekspansywnego nastawienia fiskalnego. Schnabel poparła wyważone i przewidywalne podejście do QT.
  • Dalsze podnoszenie stóp procentowych tak długo, jak będzie to potrzebne, aby przywrócić inflację zrównoważoną ścieżką w kierunku 2%;
  • Szacunki dotyczące neutralnej stopy procentowej nie mogą informować o tempie podwyżek. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że pandemia i kryzys energetyczny mogą mieć trwalsze negatywne skutki dla obecnej i przyszłej produkcji;
  • Spirala płacowo-cenowa wciąż jeszcze nie rozpędziła się ale istnieje ryzyko, że płace będą wywierać dodatkową presję na inflację.
  • EBC będzie uważnie monitorował płynność banków w miarę wzrostu kosztów finansowania. 

Doniesienia agencji Fitch wskazują, że w prognozach Komisji Europejskiej podkreślono, że zagrożenia fiskalne państw strefy euro wynikające z kryzysu energetycznego utrzymają się w 2023 r.

EURUSD dotarło do SMA50 (czarna linia), skąd może zostać uruchomiony kolejny impuls osłabiający europejską walutę w obliczu mglistych perspektyw gospodarczych na Starym Kontynencie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót